VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 400/VPCP-NCV/v xử lý các nhóm lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Các Bộ: Công an, Công Thương, Thông tin và Truyền thông.

Bản tin kinh tế - xã hội ngày 13 tháng 01 năm 2021 trích thông tin Báo Tuổi trẻ, phản ánh: Các nhóm lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online đã phát triển thành tổ chức, băng nhóm, xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp. Dù đã có nhiều cảnh báo trong thời gian dài nhưng do tham hoa hồng cao nên rất nhiều người tham gia làm cộng tác viên bán hàng bị lừa số tiền lên đến cả trăm triệu đồng; s nạn nhân và số tiền chiếm đoạt ngày càng lớn”. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao các Bộ: Công an, Công Thương, Thông tin và Truyền thông nghiên cứu; tăng cường công tác tuyên truyền; có các biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, Trợ l
ý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, NC(2).DTH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng