VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4002/VPCP-CN
V/v kế hoạch đấu thầu 3 tiểu dự án sử dụng vốn dư dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II-3

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 2714/GTVT-KHĐT ngày 27 tháng 6 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4291 BKH/KTĐN, ngày 17 tháng 7 năm 2003), về kế hoạch đấu thầu 3 tiểu dự án sử dụng vốn dư dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II - 3 sử dụng vốn vay JBIC, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải xem xét thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự