B K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4003/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý điều chỉnh GCNĐT Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả li côngvăn số 1461/KH &ĐT-ĐTNN ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầutư thành phố Hà Nội đ nghị góp ý kiến điều chỉnh Giấy chứngnhận đầu tư của Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

1.1. Điều chỉnh tăng vốn điều lệ và tổng vốn Đầu tư:

Khoản 1 Điều 13 Luật Đầutư số 59/2005/QH11 quy định quyền tự chủ đầu tư, kinhdoanh của nhà đầu tư: “Lựa chọn lĩnh vực đầutư, hình thức đầu tư, phương thứchuy động vn, địabàn, quy mô đu tư, đi tác đu tư và thời hạn hoạt động của dự án”.

Theo đó, việc tăng vốn Điều lệ và tổngvốn đầu tư của Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV từ 220.000 đô la M lên thành 400.000 đô la Mỹlà không trái với quy định nêu trên.

1.2. B sung mục tiêu “đại lý hoa hng” và “môi giới hàng hóa:

- Mục tiêu “đại lý hoa hồng” (CPC621) là không trái với quy định và lộtrình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO).

- Hoạt động “dịchvụ môi giới thương mại” đang được Bộ Công Thương xem xét, thí điểm cho một sốdoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trong từng thời hạn cụ thể.

Do đó, với các mục tiêu bổ sung nêu trên, khi xem xét cấp Giy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, đề nghị căn cứ ý kiến thm tra của Bộ Công Thương về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghềkinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Các vấn đề khác của dự án, đề nghịQuý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiệnhành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đ QuýSở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phốHà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tp.Hà Nội;
- Vụ GS&TĐĐ
T;
-
Lưu: VT, Cc ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng