BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4003/TM-XNK
V/v nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 5201, 5202, 5203

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA
KCN Nhơn Trạch III, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tổng cục Hải quan

Trả lời đề nghị của Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA tại văn bản số 142/2004 CV.CT ngày 22/07/2004 về việc nhập khẩu theo ngạch thuế quan đối với mặt hàng bông (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu: 5201, 5202, 5203) Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA được khấu trừ 162,2 tấn bông vào hạn ngạch thuế quan do Bộ Thương mại cấp tại văn bản số 2720/TM-XNK ngày 28/05/2004.

Số lượng bông trên đã được làm thủ tục nhập khẩu tại tờ khai hàng hoá nhập khẩu số 2002/NK /SXXK.NT ngày 10/05/2004 và số 782/NKD .NT ngày 10/05/2004./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu