BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------
Số: 4005/TCHQ-TXNK
V/v: phân loại máy đa năng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
Trả lời công văn số 1117/HQLS-TXNK ngày 01/7/2011 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc phân loại mặt hàng máy cào đá bánh xích LDZH thuộc tờ khai hải quan số 4553/NK /KD/HN ngày 16/5/2011 của Công ty CP Tư vấn xây dựng và phát triển điện tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ chú giải 3, Phần XVI, Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25.12.2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Trừ khi có yêu cầu cụ thể khác, các loại máy liên hợp gồm hai hoặc nhiều máy lắp ghép với nhau thành một thiết bị đồng bộ và các loại máy khác được thiết kế để thực hiện hai hay nhiều chức năng khác nhau hay bổ trợ lẫn nhau được phân loại theo bộ phận chính hoặc máy thực hiện chức năng chính) và tham khảo chú giải chi tiết, mục VI, phần XVI về máy đa chức năng (khi không thể xác định được chức năng chủ yếu, và trong trường hợp, như quy định tại Chú giải 3 của phần này, khi không có yêu cầu khác, thì cần áp dụng Quy tắc chú giải tổng quát 3 (c), thì:
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ hồ sơ, thực tế hàng hóa nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (kết quả giám định của cơ quan chức năng - nếu cần)… để xác định chức năng chính của hàng hóa nhập khẩu và căn cứ vào chức năng chính đó để phân loại theo đúng Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang