VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4006/VPCP-KTN
V/v cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 06 tháng 9 năm 2010

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môitrường tại công văn số 1964/BTNMT-ĐCKS ngày 03 tháng 6 năm 2011 về việc cấpgiấy phép thăm dò mỏ than thuộc xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tại tỉnh BắcGiang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trườngtiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép thăm dò trên diện tích 601,5 ha thuộcmỏ than Thanh Sơn, xã Thanh sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho Công ty cổphần Khoa học và Sản xuất mỏ Bắc Giang theo quy định hiện hành.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường phốihợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Công ty cổphần Khoa học và Sản xuất mỏ Bắc Giang quá trình tổ chức thăm dò mỏ than nêutrên; có các biện pháp, giải pháp quản lý bảo về rừng nhằm hạn chế mức thấpnhất những ảnh hưởng, tác động đến Khu bảo tồn thiên nhiên; thực hiện việc phụchồi hiện trạng rừng ngay sau khi kết thúc thăm dò.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục Địa Chất và Khoáng sản;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn;
các Vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4) Tài. 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn