VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 06 tháng 9 năm 2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1964/BTNMT-ĐCKS ngày 03 tháng 6 năm 2011 về việc cấp giấy phép thăm dò mỏ than thuộc xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tại tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
- Đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép thăm dò trên diện tích 601,5 ha thuộc mỏ than Thanh Sơn, xã Thanh sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho Công ty cổ phần Khoa học và Sản xuất mỏ Bắc Giang theo quy định hiện hành.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần Khoa học và Sản xuất mỏ Bắc Giang quá trình tổ chức thăm dò mỏ than nêu trên; có các biện pháp, giải pháp quản lý bảo về rừng nhằm hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng, tác động đến Khu bảo tồn thiên nhiên; thực hiện việc phục hồi hiện trạng rừng ngay sau khi kết thúc thăm dò.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục Địa Chất và Khoáng sản;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Phạm Viết Muôn;
các Vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4) Tài. 17
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Viết Muôn