BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4007/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Trả lời công văn số 3366/CT-THDT ngày 26/08/2015,công văn s 3047/CT-THDT ngày10/08/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ và công văn số 055/HTĐ-CV ngày 11/07/2015 của Công ty Cổ phần Hóachất Khoáng sản HTĐ nêu vướng mắc về thuế suất thuế GTGT và hoàn thuế GTGT đầuvào của sản phm bột cao lanh xuất khẩu, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm bột cao lanh xuất khẩu, ngày23/09/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4104/TCT-CS hướng dẫn cụ th. Đ nghị Cục Thuếtỉnh Phú Thọ nghiên cứu và hướng dẫn Công ty Cổ phần Hóa chất Khoáng sảnHTĐ thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4104/TCT-CS nêu trên.

Theo báo cáo của Cục Thuế, Công ty Cổ phần Hóa chấtKhoáng sản HTĐ đã có đơn khiếu nại đối với Quyết định thu hồi hoàn thuế GTGT theo các Quyết định hoàn thuế từ năm 2011 đến năm 2014, đề nghị Cục Thuế giảiquyết đơn khiếu nại của Công ty theo Quytrình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 878/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Thuế.

Trường hợpCục Thuế có vướng mắc về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Hóa chấtKhoáng sản HTĐ, đề nghị Cục Thuế trao đổi ý kiến các Sở, ngành liên quan trong tỉnh để báo cáo y ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về vn đ này đ có cơ sở báo cáo các Bộ quảnlý chuyên ngành xem xét, xác định chính thức v sản phẩm của Công ty có phải là đã chế biến thành sản phẩmkhác hay không.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cổ phần Hóa chất Khoáng sản HTĐ (tổ 2A, khu Quế Trạo, P. Dữu Lâu, TP. Việt Trì, Phú Thọ);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
-
LưuVT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân