BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4008/BTC-TCT
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Cục thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Gia Lai;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Trả lời công văn số 384/VTQĐ-TCngày 13/2/2012, công văn số 72/VTQĐ-TCKT ngày 09/01/2012 và công văn số 470/VTQĐ-TC ngày 21/2/2012 của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) về việchướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế trong quá trình nhận bàn giao nguyêntrạng Công ty Thông tin viễn thông điện lực (sau đây gọi tắt là EVN Telecom),Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Khai thuế GTGT đối với các hóađơn phát sinh sau ngày 6/12/2011 mang tên, mã số thuế của EVN Telecom.

Tại khoản 2, Điều 35, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợpnhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách,hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thìdoanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bịtách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thànhnghĩa vụ nộp thuế.”

Tại điểm 4, Mục IV, phần II Thôngtư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Doanh nghiệp hợp nhất hoặc doanhnghiệp nhận sáp nhập sẽ giữ nguyên mã số thuế và phải chịu toàn bộ trách nhiệmvề nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất và bị sáp nhập. Các doanhnghiệp bị hợp nhất và các doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ bị chấm dứt hiệu lực mãsố thuế.”

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển Công ty Thông tin viễn thông điệnlực từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sang Tập đoàn Viễn thông quân đội và các quyđịnh trên, Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai thuế GTGT đối với các hóa đơn phátsinh từ ngày 6/12/2011 đến ngày 31/3/2012 mang tên, mã số thuế của EVN Telecomvà các đơn vị trực thuộc của EVN Telecom như sau:

Viettel khai thuế GTGT đối với cáchóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra phát sinh từ ngày 6/12/2011 đếnngày 31/3/2012 mang tên, mã số thuế EVN Telecom và đơn vị trực thuộc EVN Telecom.

Trường hợp hóa đơn GTGT hàng hóa,dịch vụ mua vào, bán ra có nội dung phản ánh doanh thu, chi phí phát sinh trướcngày 6/12/2011, thì Viettel khai thuế GTGT, lập bảng kê chi tiết các hóa đơnnày gửi EVN Telecom đồng thời gửi cơ quan thuế quản lý các đơn vị Viettel, EVNTelecom và các đơn vị trực thuộc EVN Telecom để EVN Telecom hạch toán doanhthu, chi phí ghi nhận trên các hóa đơn đó.

Trường hợp EVN Telecom đã kê khaimột số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra phát sinh từ 6/12/2011mang tên, mã số thuế của EVN Telecom có nội dung phản ánh doanh thu, chi phí từ6/12/2011 thì Viettel không kê khai thuế GTGT đối với các hóa đơn này và EVNTelecom lập bảng kê chi tiết các hóa đơn này gửi Viettel đồng thời gửi cơ quanthuế quản lý Viettel, EVN Telecom và các đơn vị trực thuộc EVN Telecom đểViettel hạch toán doanh thu, chi phí ghi nhận trên các hóa đơn đó.

Viettel chịu trách nhiệm về việckhai thuế GTGT đầu ra, đầu vào đối với các hóa đơn mang tên, mã số thuế của EVNTelecom đảm bảo không bị kê khai trùng.

2. Quyết toán thuế đối với các đơnvị thuộc EVN Telecom đến thời điểm bàn giao.

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 Thôngtư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Các tổ chức, cá nhân trả thunhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diệnchịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo quyđịnh.

2. Các tổ chức, cá nhân trả cáckhoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuếhay không phát sinh khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhậpcá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền.”

Tại điểm g, khoản 3, Điều 9 Thôngtư số 28/2011/TT-BTC nêu trên quy định:

“g) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toánthuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hìnhthức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứbốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.”

Căn cứ khoản 2, Điều 35, Thông tưsố 28/2011/TT-BTC (nêu tại điểm 1 công văn này) và các quy định trên, trườnghợp từ ngày 6/12/2011 đến ngày 15/2/2012 Viettel ủy quyền cho EVN Telecom chitrả thu nhập và khấu trừ thuế TNCN cho người lạo động thuộc EVN Telecom, saungày 15/2/2012 Viettel chi trả thu nhập và khấu trừ thuế TNCN cho người laođộng thuộc EVN Telecom thì EVN Telecom quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ năm2011 từ ngày 1/1/2012 đến 15/2/2012 và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN giaiđoạn từ 1/1/2012 đến 15/2/2012 cho người lao động để làm cơ sở cho người laođộng quyết toán thuế TNCN năm 2012.

Viettel quyết toán số thuế TNCNkhấu trừ năm 2012 (kể cả cho giai đoạn từ ngày 1/1/2012 đến 15/2/2012) và quyếttoán thay thuế TNCN cho người lao động từ EVN Telecom chuyển sang Viettel nếuđược ủy quyền.

Tại điểm g, khoản 3, Điều 9, Thôngtư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“g) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toánthuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hìnhthức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứbốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.”

Đề nghị Viettel yêu cầu EVN Telecomvà các đơn vị trực thuộc EVN Telecom nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuếquản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên vàphối hợp với Cục thuế để thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quyết toán thuế đảmbảo thời hạn theo quy định hiện hành và thời hạn bàn giao theo Quyết định số 2151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đề nghị của Viettel về việc chophép các tổ chức, cá nhân có hợp đồng cho EVN Telecom thuê vị trí đến hạn thanhtoán đang thực hiện chuyển đổi pháp nhân sang Viettel chưa phải nộp thuế đốivới các hợp đồng cho thuê vị trí từ 6/12/2011 đến 30/4/2012 là chưa có cơ sởpháp lý để giải quyết.

Bộ Tài chính trả lời để Tập đoànViễn thông Quân đội và các Cục thuế tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CST, PC, Cục TCDN (BTC);
- Các vụ: CS, KK, TNCN, PC- (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, DNL (2b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn