BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4008/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1064/CT-KT2 ngày02/7/2015 và công văn số 1109/CT-KT2 ngày 10/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An vềviệc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần đầu tưhp tác kinh tế Việt Lào không đượcphía nước ngoài thanh toán.

Về vấn đề vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thuế đã lấy ý kiếncác Vụ của Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế và Vụ Pháp chế). Căn cứ ý kiến thamgia của các Vụ, để có cơ sở giải quyết vướng mắc của Cục Thuế, đề nghị Cục Thuếtỉnh Nghệ An làm rõ một số nội dung sau:

1. Cơ quan Cục Công Thương thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốcxác nhận Công ty HHTM XNK Xi Lai Phúc (Trung Quốc) “đã giải thể, phá sản, khônghoạt động”. Cần xác định rõ Công ty Xi Lai Phúc không hoạt động nữa theo hình thức giảithể hay phá sản để xác định Công ty thật sự mất khả năng thanh toán hay không.

2. Công ty CP đầu tư hp táckinh tế Việt Lào xuất khẩu cho Công ty HHTM XNK Xi Lai Phúc vào năm 2012 và năm2014 Cục Công Thương thành phố Bằng Tường mới có văn bản xác nhận tình trạng giải thể, phá sản, không hoạtđộng nhưng không rõ thời điểm giải thể, phá sản, không hoạt động và tình trạngcông nợ của Công ty HHTM XNK Xi Lai Phúc có bao gồm khoản nợ đối với Công ty cổphần đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào không.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nghệ An đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC, KK, HTQT-TCT;
-
LưuVT,CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân