BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4009/BNN-KH
V/v Giải quyết chi phí xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia năm 2010

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Theo đề nghị củaCông ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương về việc cấp chi phí xuất kho thuốcbảo vệ thực vật dự trữ quốc gia năm 2010 cho các tỉnh phòng chống dịch bệnh(công văn số 728/BVTV .1-TCKT ngày 25/11/2010), Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn có ý kiến như sau:

Thực hiện cácQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất dự trữ quốc gia thuốc bảo vệthực vật để hỗ trợ các địa phương phòng trừ dịch sâu bệnh năm 2010 (Quyết địnhsố 302/QĐ-TTg ngày 1/3/2010; Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 5/4/2010). Đến nay,Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã thực hiện xuất xong dự trữ quốcgia là 39 tấn Bassa 50 EC và 19,5 tấn thuốc Sutin 5 EC để hỗ trợ các địa phươngdập dịch.

Bộ Tài chính đãcó Quyết định số 2908/QĐ-BTC ngày 9/11/2010 về chi phí xuất hàng dự trữ quốcgia thuốc bảo vệ thực vật năm 2010 phòng trừ dịch sâu bệnh là82.851.738 đồng.

Thực hiện Quyếtđịnh trên của Bộ Tài chính, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã ứngtrước số kinh phí để chi trả. Để hoàn trả số kinh phí này, giảm bớt khó khăncho Công ty, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính kịpthời cấp đủ số chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật năm 2010nói trên cho Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương là 82.851.738 đồng.

Về nguồn kinhphí của kế hoạch năm 2010 Nhà nước bố trí xuất hàng cho Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn là 2,5 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Tài chính đã cấp hết phí xuất chocác đơn vị dự trữ là 2,5 tỷ đồng, không còn dự phòng.

Để đảm bảo kinhphí cấp cho Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương là 82.851.738 đồng, đềnghị Bộ Tài chính giải quyết trong quỹ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2010.

Số kinh phí trênđề nghị chuyển về tài khoản số 1480 101 200 100 161 tại Ngân hàng Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Tây Hà Nội.

Đề nghị Bộ Tàichính quan tâm, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tcuc DNNN (Bộ T/C);
- Vụ Ngân sách (Bộ T/C);
- Cty cp Bảo vệ thực vật 1 TW;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần