BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4009/BTC-NSNN
V/v thực hiện nghiêm quy định công tác quyết toán NSNN hàng năm

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các Hội, Đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công tác quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm (baogồm cả vốn xây dựng cơ bản) được quy định trong Luật NSNN và các văn bản hướngdẫn Luật. Tiếp theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 33/2008/CT-TTgngày 20/11/2008, trong đó yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quyết toán NSNN,thực hiện xét duyệt, thẩm định, báo cáo quyết toán NSNN của các đơn vị dự toánvà ngân sách các cấp theo đúng chế độ và thời gian quy định. Bộ Tài chính đã cóThông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 và Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày20/12/2010 quy định chi tiết công tác quyết toán NSNN. Theo đó, đã quy định cụthể nội dung, điều kiện, quy trình thủ tục, thẩm quyền, thời hạn xử lý cáckhoản ngân sách còn tồn cuối năm, cũng như nội dung, mẫu biểu, điều kiện, quytrình, trách nhiệm, thời hạn lập, gửi báo cáo quyết toán NSNN hàng năm. Trongquá trình tổ chức thực hiện, nhiều bộ, cơ quan Trung ương (TW), địa phương đãquan tâm chỉ đạo làm tốt công tác quyết toán NSNN. Bên cạnh đó, còn một số bộ,cơ quan TW và địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chứcnăng và cấp dưới thực hiện nên việc gửi báo cáo quyết toán NSNN về Bộ Tài chínhchậm so với thời hạn quy định, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng tổnghợp, lập báo cáo quyết toán trình Chính phủ, trình Quốc hội, như: Chế độ quyđịnh định kỳ các đơn vị sử dụng nguồn phí, lệ phí thuộc NSNN nhưng được để lạiđơn vị để tăng thêm nguồn lực như học phí, viện phí,… thì phải làm thủ tục ghithu, ghi chi vào NSNN, nhưng đơn vị để chờ quyết toán cả năm mới ghi thu, ghichi nên rất chậm, hoặc đơn vị còn chưa quan tâm làm thủ tục ghi thu, ghi chivào NSNN; công tác rà soát đối chiếu số liệu dự toán, số kinh phí đã thực chi,số tạm ứng, số dư dự toán cuối năm với Kho bạc nhà nước (KBNN) nơi giao dịchchưa đầy đủ, kịp thời theo quy định nên số liệu báo cáo quyết toán NSNN năm2010 đã hết thời hạn gửi báo cáo quyết toán (ngày 01/10/2011) nhưng mới cókhoảng 22% bộ, cơ quan TW, địa phương gửi báo cáo quyết toán về Bộ Tài chính;chất lượng công tác quyết toán chưa cao, thể hiện: Số liệu các bộ, cơ quan TW,địa phương báo cáo chênh lệch so với số liệu báo cáo của KBNN, số chuyển nguồnsang năm sau lớn, chưa quan tâm đánh giá kết quả, hiệu quả chi tiêu ngân sách,…

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thúc đẩy quảnlý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính NSNN, thực hiện nghiêm quyđịnh công tác quyết toán NSNN hàng năm, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan TWvà Ủy ban Nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo, hướng dẫnkiểm tra các cơ quan, đơn vị và cấp dưới trực thuộc tổ chức thực hiện tốt mộtsố nội dung sau:

1. Căn cứ quyết định giao dự toán NSNN hàng năm của Thủtướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, thực hiện phân bổ, giao dự toáncho các đơn vị trực thuộc và cấp dưới theo đúng thời hạn quy định của Luật NSNNvà các văn bản hướng dẫn Luật để các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện ngay từđầu năm, tránh dồn vào cuối năm. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung dự toán,thì phải hoàn thành chậm nhất ngày 25/12 của năm ngân sách; trường hợp đặcbiệt, chậm nhất là ngày 20/01 năm sau, nhưng phải đảm bảo thanh toán, quyếttoán trước ngày 30/01 năm sau.

2. Thời hạn khóa sổ NSNN hàng năm: là hết ngày 31/01 năm sautheo đúng quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tàichính. Các khoản chi NSNN từ nguồn của năm trước sau ngày 31/01 năm sau phảihạch toán vào ngân sách năm sau, kể cả các khoản ghi thu, ghi chi theo chế độquy định.

3. Số liệu thu, chi NSNN hàng năm đến hết ngày 31/01 năm saulà cơ sở để KBNN đối chiếu, xác nhận với các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sáchvà cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính các cấp làm cơ sở xử lý ngân sách cuối nămvà lập báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định tại Thông tư số108/2008/TT-BTC và Thông tư số 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu có sựchênh lệch, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp tìm nguyên nhân vàkhẩn trưởng điều chỉnh, bảo đảm số liệu chính xác.

4. Việc xử lý chuyển nguồn dự toán hàng năm đã giao cho cáccơ quan, đơn vị và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới khẩn trương thực hiện theochế độ quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoàn thành chậm nhất ngày15/3 năm sau theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC nêu trên. Quá thờihạn trên, không xử lý chuyển nguồn sang năm sau cho các cơ quan, đơn vị. Khixét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN của các cơ quan, đơn vị đối với các khoảnkinh phí phải xét chuyển thì chỉ quyết toán khoản chuyển nguồn sang năm sautrên cơ sở đã được cấp có thẩm quyền cho phép bằng văn bản theo quy định nêutrên.

5. KBNN gửi báo cáo thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng dựtoán ngân sách cho cơ quan Tài chính đồng cấp trước ngày 15/3 năm sau đối vớingân sách cấp xã, ngân sách cấp huyện; trước ngày 01/4 năm sau đối với ngânsách cấp tỉnh và NSTW theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC và Thông tưsố 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 nêu trên.

6. Căn cứ tình hình cụ thể, các bộ, cơ quan TW, UBND tỉnh,thành phố trực thuộc TW xây dựng lịch biểu cụ thể đối với từng đơn vị trựcthuộc và cấp dưới về thời hạn nộp báo cáo quyết toán NSNN hàng năm, thời hạnxét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN đối với các đơn vị trực thuộc và cấp dưới,bảo đảm đủ thời gian cho việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN hàng nămcủa các bộ, cơ quan TW, địa phương gửi về Bộ Tài chính trước ngày 01/10 năm sautheo quy định tại Điều 75 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật NSNN. Báo cáo quyết toán NSNN gửivề Bộ Tài chính phải đầy đủ mẫu biểu theo quy định, kèm theo thuyết minh đánhgiá tình hình thực hiện dự toán NSNN được Quốc hội, Chính phủ quyết định giaotheo ngành, lĩnh vực, gắn với kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hộiđể đánh giá hiệu quả, kết quả chi tiêu của từng nhiệm vụ, lĩnh vực được giaoquản lý (lượng hóa bằng số liệu, chỉ tiêu cụ thể).

Trường hợp được thanh tra, kiểm toán vào cuối năm, thì cácbộ, cơ quan TW, địa phương vẫn phải gửi báo cáo quyết toán NSNN về Bộ Tài chínhtheo đúng thời hạn nêu trên. Trường hợp có sửa đổi, bổ sung thì gửi báo cáoquyết toán bổ sung về Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước trước ngày 15/11 nămsau (chỉ gửi số liệu quyết toán có sửa đổi, bổ sung). Những kiến nghị của cơquan thanh tra, kiểm toán sau ngày 15/11 năm sau đối với quyết toán NSNN nămtrước, thì hạch toán vào năm ngân sách tại thời điểm xử lý theo chế độ quyđịnh.

Quá thời hạn trên, chưa nhận được báo cáo quyết toán ngânsách, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu KBNN tạm dừng việc rút kinh phí thường xuyên khốivăn phòng đối với các bộ, cơ quan TW; tạm dừng rút bổ sung từ NSTW cho NSĐPtheo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật NSNN cho đến khi nhận được báo cáo quyếttoán; đồng thời Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Đối với báo cáo quyết toán thu, chi NSNN, chi tiết theoMục lục NSNN, các bộ, cơ quan TW, địa phương chỉ gửi file dữ liệu điện tử theođịa chỉ [email protected] và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báocáo (riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vẫn in và gửi báo cáo theo quy định) theoquy định tại Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010 của Bộ Tài chính, vớicấu trúc và định dạng file điện tử theo quy định tại công văn số 9763/BTC-NSNNngày 25/7/2011 của Bộ Tài chính, khi báo cáo quyết toán sửa đổi, bổ sung thì phảikịp thời gửi lại số liệu đã được sửa đổi, bổ sung.

Đề nghị các bộ, cơ quan TW và UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cấp dưới triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP (để b/c TTCP);
- Đoàn ĐBQH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục Thuế, HQ, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp