BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4009/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên.

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 2084/CT-TTHT ngày 27/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về thuế GTGT. Saukhi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫnnhư sau:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hànghóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGTđược khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hànghóa chịu thuế GTGT bị tổn thất..."

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 Thôngtư số 219/20131/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn điềukiện khấu trừ thuế GTGT như sau:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tănghợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâunhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫncủa Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách phápnhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tạiViệt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán khôngdùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu)từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ muavào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuếGTGT."

Về việc khấu trừ thuế GTGT khâunhập khẩu của xe Ô tô nhận biếu, tặng, ngày 28/10/2014, Bộ Tài chính đã có côngvăn số 15628/BTC-CST trả lời Công ty TNHH Hiệp Hòa.

Từ ngày 26/10/2015, theo hướng dẫntại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chínhquy định thủ tục hải quan và quản lý xe Ô tô, xe gắn máy của các đối tượng đượcphép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, nếu nhập khẩutheo hình thức quà biếu, quà tặng thì trong 01 (một) năm, mỗi tổ chức, cá nhânViệt Nam chỉ được nhập khẩu 01 xe ô tô và 01 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nướcngoài biếu, tặng.

Căn cứ hướng dẫn trên và công vănsố 15268/BTC-CST ngày 28/10/2014 của Bộ Tài chính, trường hợp tháng 8/2014, Côngty TNHH Toyota Thái Nguyên nhập khẩu 02 Ô tô Toyota Sienna do Công ty Phẩm Handeltại Đức tặng nên không phát sinh giao dịch thanh toán qua ngân hàng, nếu việcnhập khẩu phù hợp quy định của pháp luật, Công ty đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩuvà Công ty dùng 02 Ô tô này làm tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh hànghóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì Công ty được kê khai, khấu trừsố thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên đượcbiết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST;

-
Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn