BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0401/BCT-CNNg
V/v chuyển giao sản xuất, kinh doanh xe gắn máy

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: TổngCông ty Công nghiệp ôtô Việt Nam

Bộ Công thương đã nhận được công văn số 728/KDngày 28/12/2007 của Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam về việc chuyển giaotoàn bộ lĩnh vực sản xuất, lắp ráp xe gắn hai bánh cho Công ty Cổ phần ôtô xemáy 25-8. Về việc này, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung Quyết định số 1145/QĐ-KHĐT ngày27/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Tổng công ty cơ khí Giao thông Vận tải(nay là Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam) đã được Bộ Công nghiệp (nay làBộ Công thương) kiểm tra và xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắpráp xe hai bánh gắn máy theo các quy định tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày07/6/2002 của Bộ Công nghiệp và các quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam đã giaocho Công ty sản xuất và Kinh doanh xe máy (là đơn vị phụ thuộc) kinh doanh vàosản xuất, lắp ráp xe gắn máy.

Ngày 11 tháng 5 năm 2005, Bộ Giao thông vận tảiđã có Quyết định số 906/QĐ-BGTVT chuyển đổi Công ty sản xuất và Kinh doanh xemáy thành Công ty Cổ phần ôtô xe máy 25-8. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố HàNội cũng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103021288 cho Công ty cổphần ôtô xe máy 25-8, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập.

2. Căn cứ những văn bản pháp lý nêu trên và Hồsơ của doanh nghiệp kèm theo, Bộ Công thương không phản đối việc Tổng công tyCông nghiệp ôtô Việt Nam chuyển giao lĩnh vực sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắnmáy và kinh doanh xe gắn máy cho Công ty Cổ phần ôtô xe máy 25-8. Mọi thủ tụcpháp lý liên quan đến việc sản xuất, lắp áp xe hai bánh gắn máy của Tổng côngty Công nghiệp ôtô Việt Nam trước đây sẽ do Công ty Cổ phần ôtô xe máy 25-8 đảmnhận.

Công ty Cổ phần ôtô xe máy 25-8 có trách nhiệmtuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về kinh doanh sản xuất, lắp ráp xehai bánh gắn máy./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào