BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/BXD-TTr
V/v thanh tra, kiểm tra chi nhánh phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 949/SXD-TTrXD ngày 16tháng 12 năm 2011 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn về thẩmquyền thanh tra, kiểm tra các chi nhánh phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựnghoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quy định rõ: “Thanhtra Sở Xây dựng là cơ quan trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện nhiệm vụ, quyềnhạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhànước về xây dựng của ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Tại điểm g khoản 4 Mục II Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên mônthuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của ủy bannhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng quy địnhSở Xây dựng có nhiệm vụ, quyền hạn: “Kiểm tra, thanh tra hoạt động của cácphòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) trên địa bàn tỉnh, báo cáo kếtquả kiểm tra, thanh tra và kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) với Bộ Xây dựngtheo quy định của pháp luật”.

Căn cứ những quy định trên, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh TiềnGiang hoàn toàn có đủ thẩm quyền thanh tra, kiểm tra hoạt động của các phòngthí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang chỉ đạo,hướng dẫn lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị