CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 401/CP-QHQT
V/v phê duyệt dự án ODA của Đức cho Trung tâm quốc gia về kỹ thuật chỉnh hình, giai đoạn 3

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1645 BKH/KTĐN ngày 25/3/2003) về việc phê duyệt dự án Trung tâm quốc gia đào tạo và cung cấp kỹ thuật chỉnh hình giai đoạn 3 do Chính phủ Cộng Hoà Liên Bang Đức tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt dự án “Trung tâm quốc gia đào tạo và cung cấp kỹ thuật chỉnh hình-giai đoạn 3” do Chính phủ Cộng hoà Liên Bang Đức tài trợ không hoàn lại, trị giá 2.045.000 Euro. Thời gian thực hiện đến 2006.

- Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện dự án và tự bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ. Việc mua 01 (một) xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án thực hiện theo quy định hiện hành.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi công hàm với Đại sứ quán Cộng hoà Liên Bang Đức về Bản Thoả thuận thực hiện dự án./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm