TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/GSQL-GQ3
V/v cung ứng nhiên liệu cho tàu biển

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP DV Giao nhận hàng hóa TNN
(Đ/c: Phòng 602, Tòa nhà DG, Số 15 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 20042013/TNN-OPS ngày 20/04/2013 của Công ty CP DV Giao nhận hàng hóa TNN vềviệc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếpChi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan cung ứng nhiên liệu cho tàubiển để được hướng dẫn cụ thể theo nội dung đề nghị của Công ty tại công văn số20042013/TNN-OPS dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hảiquan trả lời để Công ty CP DV Giao nhận hàng hóa TNN biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha