TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 401/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: CụcHải quan Đồng Nai

Trảlời công văn số 733/HQĐNa-GSQL đề ngày 16/5/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai nêuvướng mắc liên quan đến C/O mẫu AJ số 110012420282301291, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

Quaviệc kiểm tra và đối chiếu lại với bộ mẫu dấu và chữ ký cán bộ có thẩm quyềncấp C/O mẫu AJ theo Hiệp định thương mại Asean - Nhật Bản được lưu giữ tại Tổngcục Hải quan thì không tìm thấy chữ ký này. Theo đó, Cục Giám sát quản lý sẽgửi thư xác minh tới cơ quan cấp C/O của Nhật Bản và thông báo khi có kết quả.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn