BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 401/TCHQ-KTTT
V/v xác định trị giá tính thuế mặt hàng thịt gà NK

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 132/HQTP-TGTT ngày 9/01/2009 của Cục Hảiquan TP.Hồ Chí Minh về việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuếmặt hàng thịt gà đông lạnh nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của ChínhPhủ; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài Chính; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-TCHQngày 04/8/2008 và các văn bản hướng dẫn việc kiểm tra tham vấn và xác định trịgiá tính thuế của Tổng cục Hải quan.

Việc Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh kiểm tra tham vấn để xácđịnh trị giá tính thuế đối với mặt hàng thịt gà nhập khẩu là phù hợp với quyđịnh hiện hành.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua tình hình kinh tế, thị trườngquốc tế có nhiều biến động nên giá cả hàng hoá nhập khẩu vào thị trường ViệtNam có nhiều thay đổi.

Việc kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế thuộcthẩm quyền của Cục Hải quan địa phương. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ ChíMinh nghiên cứu, tham khảo thông tin tại văn thư của Bà Valerie Ralph- Tuỳ viênnông nghiệp Đại sứ quán Hoa Kỳ cung cấp và các thông tin giá khác; Căn cứ quyđịnh hiện hành về giá tính thuế tại các văn bản nêu trên để kiểm tra, tham vấnvà xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng thịt gà đông lạnh nhập khẩu đúngquy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn