BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/TCHQ-TXNK
V/v danh sách các DN bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 2537/HQĐNg-TXNK ngày 26/12/2014 của Cục Hảiquan TP. Đà Nẵng về việc cung cấp danh sách doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giátrị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Theophản ánh của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng tại công văn số 2537/HQĐNg-TXNK ngày26/12/2014, hiện nay phát sinh trường hợp khi người nước ngoài xuất trình hóađơn kiêm tờ khai hoàn thuế, cán bộ hải quan không tra cứu được danh sách cácdoanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài trênwebsite của Tổng cục Thuế do hệ thống mạng bị lỗi. Căn cứ chức năng, nhiệm vụđược phân công, đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến về nội dung này để Tổng cục Hảiquan có cơ sở trả lời Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Ý kiếntham gia xin nhận lại trước ngày 26/01/2015.

(Xingửi kèm công văn số 2537/HQĐNg-TXNK ngày 26/12/2014 của Cục Hải quan TP. ĐàNẵng)

Trântrọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý cơ quan./

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái