BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với sản phẩm gia công tiêu hủy

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 40/HQLS-TXNKngày 10/01/2012 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc chính sáchthuế đối với sản phẩm gia công tiêu hủy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 7Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Trườnghợp hàng hoá xuất khẩu là hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam gia công chophía nước ngoài thuộc diện đ∙ được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư;phải nhập khẩu trở lại Việt Nam để sửa chữa, tái chế sau đó xuất khẩu trở lạicho phía nước ngoài thì cơ quan hải quan quản lý, quyết toán hợp đồng gia côngban đầu phải tiếp tục việc theo dõi, quản lý cho đến khi hàng hoá tái chế đượcxuất khẩu hết, thanh khoản tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu tái chế.

- Nếu hàng hoá tái chế khôngxuất khẩu, xử lý thuế như sau:

- Nếu tiêu thụ nội địa thì phảikê khai nộp thuế như sản phẩm gia công xuất nhập khẩu tại chỗ;

- Nếu hàng hoá bắt buộc phảitiêu huỷ, được phép tiêu huỷ tại Việt Nam và đ∙ thực hiện tiêu huỷ dưới sự giámsát của cơ quan hải quan thì được miễn thuế như phế liệu phế phẩm gia công tiêuhuỷ.

Đề nghị Cục hải quan tỉnh LạngSơn nghiên cứu quy định nêu trên và các quy định có liên quan để thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường