BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang;
- Cục thuế Tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 1431/UBND - KTTH ngày26/11/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang, công văn số 1231/UBND - KTTH ngày8/10/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang và công văn số 818/CT - KTT ngày 5/9/2012 củaCục thuế Tỉnh Kiên Giang về việc ưu đãi thuế TNDN của Công ty CP Gạch ngói KiênGiang. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3 Mục III Phần EThông tư số 128/2003/TT - BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định vềthuế TNDN:

"3. Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dâychuyên sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trườngsinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanhnghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

Thời gian miễn thuế, giảm thuế theo điểm này đượctính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh".

- Tại Điểm 1.4, Khoản 7 Thông tưsố 88/2004/TT - BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 128/2003/TT -BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về thuế TNDN:

"1.4- Cơ sở kinh doanh đang trong thời gianđược hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mà có sự thay đổi hình thứcdoanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào theoquy định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanhnghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưuđãi đầu tư".

- Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 củaChính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần.

- Tại Điểm e Khoản 1 Mục IV PhầnE Thông tư số 134/2007/TT - BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế TNDN quy định:

"Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trườnghợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sởkinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

+ Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợpchia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

+ Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hìnhthức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao bán doanh nghiệpnhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao,bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước)".

- Tại Khoản 5 Mục II Phần E và Khoản4 Phần H Thông tư số 134/2007/TT - BTC nêu trên quy định về thuế TNDN:

"5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gianhưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia,tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định củapháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởngưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanhnghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứngcác điều kiện ưu đãi đầu tư".

"4. Công ty cổ phần thành lập từ cổ phần hoádoanh nghiệp Nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày Nghịđịnh số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành (ngày 21/3/2007)không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như cơ sở kinh doanh mớithành lập".

- Tại Điểm 2.7 Khoản 2 Mục I PhầnH Thông tư số 130/2008/TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

"2.7. Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loạihình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu tráchnhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp củadoanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sát nhập, hợp nhất và được kế thừa cácưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứngcác điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp".

Căn cứ các quy định nêu trên và các tài liệu kèmtheo, năm 2004 UBND tỉnh Kiên Giang chuyển dự án đầu tư nhà máy gạch TuynelKiên giang (dự án đầu tư mở rộng) từ Công ty Xi măng Hà tiên Kiên giang choCông ty Đầu tư Xây dựng phát triển Kiên Giang để tiếp tục đầu tư xây dựng và thựchiện dự án. Sau đó, năm 2005 UBND tỉnh áp dụng mô hình Công ty mẹ - Công ty conđối với Công ty Đầu tư xây dựng phát triển nhà Kiên Giang và Xí nghiệp gạchTuynel Kiên Giang. Đến năm 2008 thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệpnhà nước Xí nghiệp gạch Tuynel Kiên Giang chuyển đổi thành Công ty CP GạchTuynel Kiên Giang nay lấy tên là CP Gạch ngói Kiên Giang thì Công ty CP Gạchngói Kiên Giang không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơsở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư (dự án Nhà máy Gạch Tuynel).

Tổng cục Thuế trả lời để UBND Tỉnh Kiên Giang vàCục thuế Tỉnh Kiên Giang được biết và đề nghị Cục thuế căn cứ các quy định nêutrên và các văn bản pháp quy liên quan hướng dẫn đơn vị thực hiện cho phù hợp vớiquy định của pháp luật thuế TNDN./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT; CS (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn