THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 401/TTg-KTN
V/v triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (văn bản số 7470/UBND-GT ngày05 tháng 11 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10146/BKHĐT-KCHTĐT ngày 04 tháng 12 năm 2012), Quốc phòng (văn bản số 3804/BQP-BTTM ngày 03 tháng 12 năm 2012), Giao thông vận tải (văn bản số 10017/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012), Tài chính (văn bản số 16449/BTC-ĐTngày 26 tháng 11 năm 2012), Xây dựng (văn bản số 2132/BXD-HĐXD ngày 28 tháng 11năm 2012), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4607/BTNMT-KH ngày 30 tháng 11năm 2012) và kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phốHải Phòng (văn bản số 07/TB-VPCP ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chínhphủ), về việc triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể Cảng hàngkhông quốc tế Cát Bi, Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- BộGiao thông vận tải chủ trì, thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Cảnghàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đếnnăm 2025 đúng theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng; đồngthời chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môitrường đối với các dự án theo quy định.

-Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng là cấp quyết định đầu tư dự án 2 (khubay) Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, yêu cầu Thành phố tuân thủ đúng các quyđịnh của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng; phối hợp với Bộ Giao thôngvận tải và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, quản lý đầu tư chặt chẽ, bảo đảmtiến độ, chất lượng và hiệu quả.

-Đồng ý việc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được áp dụng hình thức chỉ địnhthầu đối với dự án, yêu cầu Thành phố thực hiện đúng quy hoạch tổng thể Cảnghàng không quốc tế Cát Bi, giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các tổ chức liên quan chỉ đạo, quản lý dựán chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, QP, XD, TC, CA;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng Công ty Cảng hàng không VN;
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;
- Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: NC, KTTH, PL, QHQT, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải