BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4012/BNN-ĐMDN
V/v Liên doanh đầu tư xây dựng hợp khối khu nhà, đất tại thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Tổng Công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên

Trả lời công vănsố 479/2010/VNTEA ngày 15/11/2010 của Tổng Công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHHmột thành viên về việc Liên doanh đầu tư xây dựng hợp khối khu nhà, đất tạithôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Bộ Nôngnghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủtrương việc Tổng Công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên liên doanh,liên kết để đầu tư xây dựng hợp khối Dự án Văn phòng, căn hộ và trung tâmthương mại trên khu đất Tổng Công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH một thành viênvà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Mộc Châu (trước là Xí nghiệp Xây dựng vàCơ điện Mộc Châu) đang quản lý, sử dụng chung tại thôn Phùng Khoang, xã TrungVăn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Việc Liên doanhđầu tư xây dựng hợp khối Khu nhà đất nêu trên phải phù hợp với quy định củaLuật Đất đai, Luật Đầu tư và các quy định khác của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Đầu tư & XD Mộc Châu;
- Lưu: VT, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần