BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4015/BGDĐT-CTHSSV
V/v Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2014 - 2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

- Các đại học, học viện; trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
- Các sở giáo dục và đào tạo.

Đểthực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên (HSSV), BộGiáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinhviên” năm học 2014 - 2015 trong các đại học, học viện, các trường đại học, caođẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các nhà trường) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyệncủa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường; Trang bị đầy đủ, kịp thời một sốthông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế,chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

2. Giúp HSSV hiểu rõquyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyêntruyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sáchvề công tác HSSV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêucầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

3. Việc tổ chức “Tuầnsinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2014 - 2015 phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dụccao; Có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học tập và nộpbáo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục đẩy mạnh việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học 2014 - 2015: “Họctập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm,chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cánbộ, nhàgiáo, đảng viên, đề ra những nội dung phùhợp đối tượng là HSSV.

- Tổ chức giáo dục chuẩnmực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV phù hợp ngành đào tạo vàgắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

-Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinhthần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc, giáo dục qua gươngđiển hình Anh hùng Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang, người tốt, việc tốt,tấm gương trong nhà trường hoặc tại địa phương ...

2. Quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương và Nghịquyết số 44/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủthực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ támBan Chấp hành Trung ương khóa XIvề“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệphóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa và hội nhập quốc tế” phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường; Quántriệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở, liên hệ với các nội dung đangtriển khai ở địa phương và cả nước; Giới thiệu những nội dung liên quan tớingười học được đề cập trong Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012, Chiến lượcphát triển giáo dục 2011 - 2020, các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tínchỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội; Các quy chế, quy định về đào tạo, vềchế độ chính sách, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nội dungdo nhà trường quy định; Thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV; Một số nộidung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2014 - 2015.

3. Các nội dung về chủquyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, Tuần lễ Biển và hải đảo, ngàyĐại dương thế giới. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển,đảo Việt Nam.

4. Về giáo dục pháp luật,giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS,phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Phòng, chống tác hại của trò chơi trựctuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Giáo dục an toàn giao thông. Côngtác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

5. Chương trình công tác HSSV của cáctrường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012 - 2016 do BộGiáo dục và Đào tạo ban hành; Nội dung về công tác giáo dục thể chất, các hoạtđộng văn hoá, văn nghệ, thể thao; Công tác y tế trường học tập trung vào cáchoạt động: Khám sức khỏe đầu năm, khám sức khỏe cho sinh viên ra trường, ýnghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thânthể tự nguyện; Tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chươngtrình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 -2015.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiệntiểu Đề án 2 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thờikỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học giai đoạn2012 – 2015.

- Đẩy mạnhtuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV tậptrung vào các nội dung: Thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểmđạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thôngkhi đã uống rượu, bia; Vận động HSSV thực hiện các hành vi văn hoá khi tham giagiao thông: Tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; Chủ động nhườngđường, thân thiện với người đồng hành; Không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá vàvứt rác bừa bãi; Hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giaothông; mặc áo phao khi đi đò.

6. Các nội dung khác do nhà trườngbổ sung, quy định. Nhà trường cần dành thời gian cho việc trao đổi, thảo luận,giải đáp thắc mắc của HSSV.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu nhàtrường trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầunăm, đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa năm học 2014 - 2015. Các sở giáo dục vàđào tạo chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp để tổ chức thựchiện.

2. Phòng Công tác HSSV/ Bộphận làm công tác HSSV là đơn vị đầu mối tham mưu đề xuất kế hoạch chi tiết,phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường, địa phương tổ chức triểnkhai đợt học tập này.

3. Nhà trường có thểmời báo cáo viên là giảng viên uy tín, có chuyên ngành phù hợp, các báo cáoviên của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương để báo cáo về các nội dung liênquan.

4. Phối hợp với Đoàn TNCSHồ Chí Minh, Hội Sinh viên cùng cấp để triển khai các nội dung về công tácĐoàn, Hội.

5. Tổ chức triển khai:

- Chươngtrình đầu khoá học: Dành cho HSSV mới vào trường. Trang bị những kiến thức cầnthiết cho HSSV khi mới vào trường. Triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nângcao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho HSSV và phổbiến, giáo dục kiến thức pháp luật. Xây dựng và phát động trong nhà trường phongtrào “Họcsinh, sinh viên có hành vi ứng xử văn hóa”...

- Chươngtrình giữa khóa học: Dành cho HSSV từ năm học thứ hai. Trangbị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2014 - 2015, học tập các chuyên đề chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến HSSV, cácnội dung kỹ năng nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội...

- Chương trình cuối khoáhọc: Dành cho HSSV năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. Trang bị một số kiến thức vềviệc làm, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, tăng cường cho HSSV gặp gỡ cácdoanh nghiệp, tiếp cận yêu cầu về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm; Họctập nội dung các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức...) để sinh viên vậndụng ngay sau khi tốt nghiệp.

Nhà trường cần bố tríthời gian và hình thức tổ chức học tập hợp lý, lồng ghép với các hoạt động củanhà trường để xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung phù hợp, cụ thể theotừng chương trình nói trên. Tiến hành quản lý, cóbiện pháp theo dõi, đánh giá quá trình tham gia và chất lượng học tập của HSSV.

Ngoài ra, nhà trường cóthể tích hợp, lồng ghép các nội dung nêu trên với các hoạt động ngoại khoá, cáchoạt động văn hoá - thể dục - thể thao, tham quan các di tích lịch sử, cáchmạng...

6. Cấp giấy chứng nhậnhoàn thành chương trình cho HSSV:

Nhà trường cấp giấy chứngnhận cho các HSSV hoàn thành đạt yêu cầu chương trình học tập "Tuần sinhhoạt công dân - HSSV" năm học 2014 - 2015.

Các HSSV chưa hoàn thànhchương trình phải bố trí học bù trong thời gian của năm học theo lịch do nhàtrường sắp xếp.

Kết quả hoàn thành đợthọc tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danhhiệu thi đua cho HSSV năm học 2014 - 2015.

IV. TÀI LIỆU

1. Tài liệu dùng cho báocáo viên:

- Các tài liệu phục vụ việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyêngiáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn Chương trìnhcông tác HSSV giai đoạn 2012 - 2016; Hướng dẫn thực hiện công tác HSSV năm học 2014- 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các nội dung, tài liệutại các lớp tập huấn công tác HSSV hè năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các văn bản chỉ đạo củaĐảng, Chính phủ; Quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo, côngtác HSSV: Chế độ, chính sách, tín dụng đào tạo, tư tưởng - văn hoá, văn nghệ,giáo dục thể chất.

- Các quy định về côngtác y tế trường học, đặc biệt chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu,khám và quản lý sức khỏe cho HSSV, công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh, tậttrong trường học; Giáo dục kỹ năng sống, chống đuối nước, ý thức tự chăm sóc,vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, giáo dục kiến thức về gia đình,giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục; Quyền và nghĩa vụ khitham gia bảo hiểm y tế và các hoạt động hiến máu nhân đạo.

- Các tài liệu về giáodục an toàn giao thông, phòng, chống ma tuý, phòng, chống tội phạm, tệ nạn mạidâm, HIV/AIDS …

- Sổtay “Phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong các trường đào tạo”.

-100 Câu hỏi – Đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam.

2. Tài liệu dùng cho HSSV:

- Các tài liệu của BanTuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và phát hành.

- Các tài liệu về côngtác HSSV: Quy chế đào tạo, Quy chế HSSV, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện,Quy chế công tác HSSV nội trú, Quy chế công tác HSSV ngoại trú, tài liệu vềgiáo dục thể chất, y tế trường học, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục giớitính, phòng chống ma tuý, tệ nạn mại dâm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS...

- Sổtay “Phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong các trường đào tạo”.

-100 Câu hỏi – Đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam.

- Kỷyếu Hoàng Sa.

-Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệuViệt Nam và nước ngoài …. Và các tài liệu khác có nội dung liên quan.

Kết thúc “Tuần sinh hoạtcông dân - HSSV” đầu khóa, giữa khoá, cuối khóa năm học 2014 - 2015, yêu cầucác đơn vị gửi báo cáo (kèm phụ lục 1+2) và file mềm kết quả thực hiện của họckỳ 1 trước ngày 28/2/2015, học kỳ 2 trướcngày 30/6/2015 về: Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh,sinh viên), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. ĐT/Fax: (04) 38694984; 0123.7485.979 Email:[email protected]

Văn bản gửi kèm: Phụ lục danhsách các trường đã gửi báo cáo triển khai "Tuần sinh hoạt công dân -HSSV" năm học 2013-2014.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo TƯ; (để b/cáo)
- Bộ trưởng; (để b/cáo)
- Các Thứ trưởng;
- TW Đoàn TNCS HCM; (để ph/hợp)
- TW Hội SVVN;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thị Nghĩa

BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ GỬI BÁO CÁOTRIỂN KHAI “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV” NĂM HỌC 2013 - 2014(Gửi kèm công văn số 4015 /BGDĐT- CTHSSV ngày 31/7/2014)

1. Danhsách các đại học, học viện, trường đại học

STT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN

1.

ĐH Công nghệ Đông Á

37.

ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi)

2.

ĐH TDTT Bắc Ninh

38.

ĐH Phú Yên

3.

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

39.

Trường Dự bị ĐH Dân tộc Trung ương Nha Trang

4.

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

40.

ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng)

5.

ĐH Xây dựng

41.

ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu

6.

ĐHSP Hà Nội

42.

ĐH Lạc Hồng

7.

ĐH Công nghiệp Hà Nội

43.

ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương)

8.

ĐH Điện lực

44.

ĐH Bình Dương

9.

ĐH Kinh tế Quốc dân

45.

ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

10.

ĐH Thương mại

46.

ĐH GTVT - TP.HCM

11.

Học viện Ngân hàng

47.

ĐH Công nghiệp TP.HCM

12.

Học viện Tài chính

48.

ĐH Sài Gòn

13.

ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

49.

ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM

14.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

50.

ĐHSP Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

15.

Viện Đại học Mở Hà Nội

51.

ĐHSP TDTT TP. Hồ Chí Minh

16.

ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

52.

ĐH Kinh tế TP.HCM

17.

ĐHSP Nghệ thuật TW

53.

ĐH Quốc gia TP. HCM

18.

ĐH Y tế Công cộng

54.

ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP. HCM

19.

ĐH Mỏ - Địa chất

55.

ĐH Văn hóa TP.HCM

20.

ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

56.

Dự bị ĐH Tp.HCM

21.

ĐH Lâm nghiệp

57.

ĐH Công nghệ thông tin Gia Định

22.

ĐH Kiểm sát Hà Nội

58.

ĐH TDTT TP. HCM

23.

ĐHSP Hà Nội 2

59.

ĐH Kiến trúc TP. HCM

24.

ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)

60.

Nhạc viện TP. HCM

25.

ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên

61.

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

26.

ĐHSP Kỹ thuật Nam Định

62.

ĐH Nguyễn Tất Thành

27.

ĐH Điều dưỡng Nam Định

63.

ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

28.

ĐH Hoa Lư

64.

ĐH Tiền Giang

29.

ĐH Hồng Đức

65.

ĐH Đồng Tháp

30.

ĐH Vinh

66.

ĐH Cần Thơ

31.

ĐH Y khoa Vinh

67.

ĐH Tây Đô

32.

ĐH Hà Tĩnh

68.

ĐH Nam Cần Thơ

33.

ĐH Sư phạm – ĐH Huế

69.

ĐH Trà Vinh

34.

ĐH TDTT Đà Nẵng

70.

ĐH Bạc Liêu

35.

ĐH Đông Á - Đà Nẵng

71.

ĐH An Giang

36.

ĐH Quảng Nam

Tổng số: 71 đơn vị.

2. Danh sách các trường cao đẳng

STT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

1.

CĐSP Hà Giang

48.

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn

2.

CĐ Sơn La

49.

CĐSP Kon Tum

3.

CĐSP Lào Cai

50.

CĐSP Đắk Lắk

4.

CĐSP Yên Bái

51.

CĐ Văn hoá Nghệ thuật Đắk Lắk

5.

CĐSP Cao Bằng

52.

CĐ Y tế Lâm Đồng

6.

CĐ Tuyên Quang

53.

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

7.

CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Điện Biên

54.

CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

8.

CĐSP Quảng Ninh

55.

CĐSP Đà Lạt (Lâm Đồng)

9.

CĐ Y tế Quảng Ninh

56.

CĐ Công nghiệp Tuy Hòa

10.

CĐ Nông Lâm Đông Bắc

57.

CĐSP Ninh Thuận

11.

CĐ Thương mại và Du lịch (Thái Nguyên)

58.

CĐ Y tế Bình Thuận

12.

CĐ Y tế Phú Thọ

59.

CĐ Cộng đồng Bình Thuận

13.

CĐ Công nghiệp Quốc phòng (Phú Thọ)

60.

CĐ Y tế Đồng Nai

14.

CĐ Dược Phú Thọ

61.

CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi

15.

CĐSP Lạng Sơn

62.

CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

16.

CĐ Kỹ thuật Công nghiệp (Bắc Giang)

63.

CĐSP Bình Phước

17.

CĐSP Bắc Ninh

64.

CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu

18.

CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc

65.

CĐ Kinh tế - Công nghệ TP.HCM

19.

CĐSP Vĩnh Phúc

66.

CĐ Công nghệ Thủ Đức - TP.HCM

20.

CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

67.

CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM

21.

CĐ Thương mại và Du lịch Hà Nội

68.

CĐ Tài chính - Hải quan TP.HCM

22.

CĐ Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

69.

CĐ KT-KT Phú Lâm - TP.HCM

23.

CĐ Công nghệ Hà Nội

70.

CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng - TP.HCM

24.

CĐSP Trung ương

71.

CĐ Phát thanh truyền hình II (TP.HCM)

25.

CĐSP Hà Nội

72.

CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM

26.

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

73.

CĐ Bán công công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (Tp. HCM)

27.

CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ (Hà Nội)

74.

CĐSP Tây Ninh

28.

CĐ Cộng đồng Hà Tây

75.

CĐSP Long An

29.

CĐSP Hà Tây

76.

CĐ Y tế Tiền Giang

30.

CĐ Y tế Hà Nam

77.

CĐ Cộng đồng Vĩnh Long

31.

CĐSP Hà Nam

78.

CĐSP Kỹ thuật Vĩnh Long

32.

CĐSP Nam Định

79.

CĐSP Vĩnh Long

33.

CĐSP Thái Bình

80.

CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long

34.

CĐ Y tế Thái Bình

81.

CĐ Bến Tre

35.

CĐSP Hưng Yên

82.

CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ

36.

CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Nghệ An

83.

CĐ Y tế Cần Thơ

37.

CĐ Giao thông VT miền Trung

84.

CĐ Cần Thơ

38.

CĐ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du ( Hà Tĩnh)

85.

CĐ Cộng đồng Sóc Trăng

39.

CĐSP Thừa thiên - Huế

86.

CĐSP Sóc Trăng

40.

CĐ Y tế Huế - Thừa thiên Huế

87.

CĐ Cộng đồng Đồng Tháp

41.

CĐ Thương mại (Đà Nẵng)

88.

CĐ Y tế Đồng Tháp

42.

CĐ Công nghệ Đà Nẵng

89.

CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang

43.

CĐ Phương Đông (Quảng Nam)

90.

CĐ Cộng đồng Kiên Giang

44.

CĐ Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

91.

CĐSP Kiên Giang

45.

CĐ Điện lực Miền Trung

92.

CĐ Cộng đồng Cà Mau

46.

CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm (Q.Ngãi)

93.

CĐSP Cà Mau

47.

CĐ Bình Định

Tổng số: 93 đơn vị.

3. Danh sách các trường trung cấpchuyên nghiệp

STT

TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1.

TC Y tế Cao Bằng

19.

TC Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

2.

TC Kinh tế-Kỹ thuật Sơn La

20.

TC KT-KT Sài Gòn

3.

TC Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sơn La

21.

TC Văn thư Lưu trữ TW (TP. HCM)

4.

TH Kinh tế-Kỹ thuật Tuyên Quang

22.

Trung học Thủy sản (TP. HCM)

5.

TC Y tế Bắc Giang

23.

TC KT-KT Tây Ninh

6.

TC Y Vĩnh Phúc

24.

TC KT-KT Long An

7.

TC Kinh tế - Tài chính Hà Nội

25.

TC Y tế Long An

8.

TC Y Hà Nội

26.

TC Y tế Vĩnh Long

9.

TC Chuyên nghiệp Hải Phòng

27.

TC Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang

10.

TC Công nghệ Hải Phòng

28.

TC Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy

11.

TC Kỹ thuật Nghiệp vụ Thăng Long ( Đà Nẵng)

29.

TC Văn hóa nghệ thuật Tiền Giang

12.

TC Quảng Đông (Quảng Nam)

30.

TC Y tế Bến Tre

13.

TC Y tế Gia Lai

31.

TC Y dược Mekong

14.

TH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định

32.

TC Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

15.

TC Đắk Lắk

33.

TC Luật Vị Thanh

16.

TC Y tế Đắk Lắk

34.

TH Văn hoá Nghệ thuật Sóc Trăng

17.

TH Lâm nghiệp Tây Nguyên

35.

TH Y tế An Giang

18.

Phân hiệu Trường TC Văn thư Lưu trữ TW tại Đà Lạt

36.

TC Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau

Tổng số: 36 đơn vị.

4. Danh sách các Sở Giáo dục và Đào tạo (đã gửi báo cáo triển khai “Tuầnsinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2013 – 2014 hoặc Hướng dẫn “Tuần sinh hoạttập thể đầu năm học 2013 – 2014”.

STT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Tuyên Quang

2

Tp. Hà Nội

3

Nam Định

4

Ninh Bình

5

Đà Nẵng

6

Quảng Nam

7

Ninh Thuận

8

Bình Dương

Tổng số: 08 đơn vị.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 4015/BGDĐT-CTHSSV 2014 tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đại học cao đẳng 2014 2015