BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
Số: 4016/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4699/CT .TTr ngày 31/8/2011 của Cục Thuế tỉnh An Giang về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về đăng ký kinh doanh như sau:
“1. Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.”
- Khoản 1, Khoản 4, Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
“Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn, giảm thuế); trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa chi phí được trừ hoặc doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng chi phí được trừ hoặc doanh thu của doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

4. Trong thời gian được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu trong năm tính thuế mà doanh nghiệp không đáp ứng đủ một trong các điều kiện ưu đãi thuế quy định tại Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và quy định tại Điều này thì năm tính thuế đó không được hưởng ưu đãi thuế mà phải nộp thuế theo mức thuế suất 25%.
5. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu…”
Căn cứ các quy định nêu trên, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp thành lập mới đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN (ngành nghề, lĩnh vực, địa điểm,…) theo quy định của pháp luật tại thời điểm thành lập. Theo đó, ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của doanh nghiệp.
Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định thì doanh nghiệp vẫn được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại. Từ năm 2009 trở đi, doanh nghiệp thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngành nghề bổ sung không thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TNDN.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh An Giang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?