VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4017/VPCP-KTTH
V/v rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của TTgCP phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2011 - 2015 của Petrolimex

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 3965/BCT-KHngày 10 tháng 5 năm 2012 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan vàPetrolimex giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch vàĐầu tư; rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kếhoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 củaPetrolimex, tập trung những nội dung về phạm vi và quy mô đầu tư, tái cấu trúcdoanh nghiệp, hệ thống phân phối xăng dầu, quản lý chất lượng xăng dầu, thịtrường và nguồn nhập khẩu, dự trữ lưu thông... và chỉnh lý các số liệu bảo đảmchính xác; trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 6 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTN, ĐMDN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT. 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam