TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 402/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: CụcHải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trảlời công văn số 1046/HQBRVT-GSQL đề ngày 12/6/2012 của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Philippines cấp, Cục Giámsát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Quakiểm tra, đối chiếu chữ ký trên C/O với danh sách mẫu dấu và chữ ký đang lưugiữ tại Tổng cục Hải quan thì không thấy chữ ký này. Tổng cục Hải quan sẽ gửithư xác minh tới cơ quan cấp C/O của Philippines và thông báo tới đơn vị khi cókết quả.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn