BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 402/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu AANZ và AI

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Căn cứ điểm 3 và 4 công văn số 137/BCT-XNK ngày 07/01/2013 của Bộ Công Thương hướng dẫn xử lý các C/O mẫuAANZ và AI cấp mới thay thế cho các C/O có lỗi, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Về C/O mẫu AI nêu tại công văn số 0627/HQBRVT-GSQL và công văn số 1319/HQBRVT-GSQL : Tổng cục Hải quan đã gửi vănbản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Ấn Độ xác minh các C/O được cấpthay thế (như đã trả lời tại công văn số 505/GSQL-TH ngày 06/08/2012), khi nhậnđược kết quả xác minh từ cơ quan cấp CO của Ấn Độ, Tổng cục Hải quan sẽ có côngvăn hướng dẫn thực hiện.

2. Về C/O mẫu AANZ có số tham chiếu 113943 và113944 nêu tại công văn số 1532/HQBRVT-GSQL ngày 29/8/2012: Cơ quan có thẩm quyềncấp C/O của Úc có Thư điện tử ngày 08/11/2012 xác nhận đã cấp 02 C/O có số thamchiếu 113943 và 113944 ngày 19/7/2012 thay thế 02 C/O có số tham chiếu 112234và 112235 cấp ngày 24/4/2012 và đề nghị Hải quan Việt Nam chấp nhận 02 C/O thaythế này để cho hưởng ưu đãi về thuế theo khu vực AANZFTA. Vì vậy, nếu Cục Hảiquan Bà Rịa Vũng Tàu không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ lô hàng thì chấp nhậnC/O mẫu AANZ nêu trên để cho hưởng ưu đãi theo AANZFTA.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bà RịaVũng Tàu biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Chăn nuôi VN
(Đ/c: 602/43E Đường Điện Biên Phủ - P22 Quận Bình Thạnh - TP HCM (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (05 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh