BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Công ty TNHH VN Chen Lain Metal,
(Lô A3.3, A3.4 KCN Chơn Thành, Huấn Chơn Thành, Bình Phước)
- Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 012012/CL01 ngày11/01/2012 của Công ty TNHH VN Chen Lain Metal về việc xin miễn thuế nhập khẩuDự án đầu tư vào vùng đặc biệt khó khăn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CPngày 08/12/2005 của Chính phủ và phần B mục II Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày02/02/2007 của Bộ Thương mại thì dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị địnhsố 149/2005/NĐ-CP nêu trên được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tưtrong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Căn cứ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số149/2005/NĐ-CP thì toàn bộ các huyện, thị xã của tỉnh Bình Phước thuộc địa bàncó điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP thì dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưuđãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãiquy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi cho thời giancòn lại; trường hợp trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy địnhmức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi quy định tạiNghị định này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Nghị định này cho thờigian ưu đãi còn lại của dự án.

2. Trường hợp dự án của Công ty TNHH VN Chen Lain Metal theocác hồ sơ gửi kèm và trình bày tại công văn số 012012/CL01 thì dự án được cấpgiấy phép đầu tư trước ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 củaChính phủ có hiệu lực, đầu tư vào huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Đây là địabàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị địnhsố 149/2005/NĐ-CP nêu trên, do đó nếu Công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đểphục vụ sản xuất của dự án thì được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm)năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Hồ sơ, thủ tục để được miễn thuế thực hiện theo quy định tạiĐiều 11, Điều 101, Điều 102, Điều 103, Điều 104 Thông tư số 194/2011/TT-BTCngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH VN Chen LainMetal và Cục Hải quan tỉnh Bình Phước được biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ