TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 402/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu Per Aarsleff A/S

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty PER AARSLEFF A/S
- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng
- Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn HRO-GTD05- 001/PDJ ngày 15/12/2005 của Công ty Per Aarsleff A/S và văn thư đề ngày 29/12/2005 của Văn phòng đại diện Công ty Per Aarsleff A/S tại Hà Nội về việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho nhà thầu Per Aarsleff A/S thực hiện dự án vệ sinh TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo qui định tại Điểm 3.3, Mục IV, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các công trình dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì đối với nhà thầu chính: địa điểm hoàn thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt văn phòng điều hành của nhà thầu chính (đối với nhà thầu có văn phòng điều hành) hoặc nơi xây lắp công trình.

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng thì Công ty Per Aarsleff A/S là nhà thầu chính thực hiện dự án vệ sinh TP. Đà Lạt tại tỉnh Lâm Đồng nhưng có Văn phòng đại diện tại TP. Hà Nội, tại Lâm Đồng, Công ty không mở sổ sách kế toán để theo dõi các khoản chi tiêu, toàn bộ chứng từ Công ty đã gửi về Văn phòng chính tại Hà Nội (theo Biên bản kiểm tra trước hoàn thuế GTGT tại cơ sở kinh doanh lập ngày 14/1/2004 có xác nhận của giám đốc Công ty Per Aarsleff A/S). Vì vậy, Tổng cục Thuế đã có các công văn số 1057 TCT/ĐTNN ngày 12/4/2004 và số 1232 TCT-ĐTNN ngày 27/4/2005 gửi Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, Cục thuế thành phố Hà Nội và Công ty hướng dẫn địa điểm hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào cung cấp cho dự án ODA của Công ty Per Aarsleff A/S được thực hiện tại Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, theo trình bày của Văn phòng đại diện Công ty tại văn thư đề ngày 29/12/2005 thì hiện nay toàn bộ chứng từ cũng như sổ sách kế toán đều được lưu giữ tại Văn phòng của dự án, Văn phòng đại diện tại Hà Nội không có chức năng cũng như không điều hành dự án này. Vì vậy, căn cứ theo qui định hiện hành và báo cáo của Văn phòng đại diện Công ty, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của Công ty, nếu Công ty đáp ứng được các điều kiện theo đúng qui định hiện hành thì xem xét, giải quyết hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp.

Công văn này thay thế các công văn số 1057 TCT/ĐTNN ngày 12/4/2004 và số 1232 TCT/ĐTNN ngày 27/4/2005 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến