B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 3337/CT-THNVDT ngày 17 tháng 12 năm 2014của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối vớiCông ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăngvàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều LuậtThuế giá trị gia tăng quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầuvào;

Căn cứ Điều 22 và Điều 23 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghịđịnh số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ các hướng dẫn trên và theo báo cáo của Cục Thuế thìCông ty TNHH Hoàng Nguyên và Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng HoàngNguyên là 02 Công ty độc lập nhau nhưng giám đốc của 2 Công ty (bà Hoàng ThịThúy và ông Hoàng Đình Nguyên) có quan hệ liên kết, Công ty TNHH Hoàng Nguyêntuy có xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hoạt động bán thủy điệnnhưng thực tế hiện còn nợ thuế GTGT tại Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột là11.410.058.087 triệu đồng (trong đó có số thuế GTGT đầu ra của hóa đơn xuất bánnhà máy thủy điện Ea Kar xuất cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựngHoàng Nguyên) gây rủi ro về hoàn thuế GTGT.

Vì vậy, để có căn cứ xem xét, quyết định việc hoàn thuế theođúng quy định của pháp luật về thuế GTGT, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh ĐắkLắk thực hiện:

- Tiến hành thanh tra thuế tại Công ty TNHH Hoàng Nguyên và Công ty TNHHtư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Nguyên về tình hình kê khai nộp thuế GTGT đểlàm rõ các quan hệ, giao dịch liên kết; việc luân chuyển dòng tiền thu được từmua - bán Nhà máy thủy điện Eakar giữa hai công ty. Trường hợp qua thanh tra phát hiện dấu hiệu sai phạm nghiêm trọngthì chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

- Đôn đốc, yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Nguyên thực hiện nộp ngay số tiềnthuế GTGT còn nợ đọng (trong đó có số thuế GTGT đầu ra từ việc bán nhà máy thủyđiện Ea Kar) vào ngân sách nhà nước trước khi xem xét, quyết định giải quyếthoàn thuế cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Nguyên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CS, TTr;
- Lưu: VT, KK2b.7

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí