THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 402/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án do UNDP tài trợ.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xétđề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1352/BKH-KTĐN ngày 04 tháng 3năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Phê duyệt bổ sung Dự án ô “Hỗ trợ đánh giá sâu về tình trạng nghèo đô thị ở HàNội và thành phố Hồ Chí Minh” vào danh mục các dự án do Chương trình Phát triểncủa Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ trong giai đoạn 2006 – 2010, với các nội dungnhư kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2.Căn cứ đề cương Dự án, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt và ký Kếhoạch hoạt động hàng năm (AWP) với UNDP; chủ trì triển khai thực hiện Dự ántheo quy trình hài hòa quản lý và triển khai Kế hoạch chung và các Dự án hợptác với các tổ chức Liên hợp quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3.Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNDP biết ý kiến trên của Thủ tướngChính phủ, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủhướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm