BỘ TÀI CHÍNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4020/BCT-CST
V/v: thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cẩu và vận tải

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Hoài Nam.
(Số 78, B605 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đốivới dịch vụ cẩu và vận tải nêu tại công văn số 05/HN-BTC ngày 28/12/2006 củaCông ty TNHH Vận tải và Du lịch Hoài Nam (Công ty), Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2.37, khoản 2, mục II,Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuếGTGT thì vận tải, bốc xếp có thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty sửdụng xe ô tô tải có gắn cẩu để nâng hạ hàng hoá cho vận tải hoặc cung cấp dịchvụ vận tải và dịch vụ nâng hạ hàng hoá tách biệt với nhau thì đều áp dụng mứcthuế suất thuế GTGT là 5% đối với các dịch vụ này.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thựchiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng