VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4020/VPCP-KTTH
V/v gọi vốn cổ phần từ cổ đông nước ngoài của Ngân hàng TMCP Phương Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 804/NHNN-CNH ngày 29 tháng 7 năm 2003) về việc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam xin gọi cổ phần từ cổ đông nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam được gọi vốn cổ phần từ cổ đông nước ngoài là Công ty DRAGON FINANACIL HOLDINGS LTD theo mức góp vốn tối đa bằng 10% vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam.

2. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam gọi vốn cổ phần từ cổ đông nước ngoài nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy