TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40201/CT-HTr
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
(Địa chỉ: số 5 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. cầu Giấy, Hà Nội)
MST: 0100233103

Trảlời công văn số 2207/KTST /2014 ngày 22/7/2014 và công văn số 2307/KTST /2014ngày 23/7/2014 của Công ty cổ phần Siêu Thanh Hà Nội, Cục thuế Thành phố Hà Nộicó ý kiến như sau:

-Căn cứ Tiết c, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định khai thuế giá trị gia tăng:

"c)Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnhkhác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khaithuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc;nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thìthực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế. "

-Căn cứ Tiết c, Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế:

"c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sảncố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hoá đơn muatài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc,thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 cho ngồi trởxuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổchức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhàthầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

...

Cơsở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc ápdụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơđăng ký thuế. "

-Căn cứ công văn số 2616/TCT-CS ngày 10/7/2014 của Tổng Cục Thuế hướng dẫnphương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập quy định:

"Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có hóa đơn mua tài sản cốđịnh, máy móc, thiết bị nhưng máy móc, thiết bị chưa đạt tiêu chuẩn là tài sảncố định hoặc có hóa đơn mua công cụ, dụng cụ vẫn được chấp nhận để tổng hợp vàotổng giá trị của tài sản cố định, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm; nếu có giátrị từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký tự nguyện ápdụng phương pháp khấu trừ thuế. "

Căncứ các quy định trên, Cục Thuế Thành phố Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

+Trường hợp Công ty có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chi nhánh phảinộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chinhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, khôngphát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của Côngty. Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tếđể thực hiện.

+Trường hợp Công ty thành lập doanh nghiệp mới nếu đáp ứng đủ điều kiện quy địnhtại Khoản 3, Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chínhvà hướng dẫn tại công văn số 2616/TCT-CS ngày 10/7/2014 của Tổng Cục Thuế thìdoanh nghiệp mới thành lập được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ.

Cụcthuế Thành phố Hà Nội thông báo để Công ty cổ phần Siêu Thanh Hà Nội biết và ápdụng theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tạivăn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến