BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4021/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chuyên dùng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ môi trường – tỉnhThanh Hóa

Trả lời công văn số 114/CCBVMT-THngày 25/8/2010 của Chi cục Bảo vệ môi trường – tỉnh Thanh Hóa về việc lệ phítrước bạ xe ô tô chuyên dùng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 11, Điều 3, Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định cáctrường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

“11. Xe chuyên dùng: xe cứu hỏa, xecứu thương, xe chở rác, xe tưới nước, rửa đường; xe chuyên dùng cho thươngbinh, bệnh binh, người tàn tật, đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnhbinh, người tàn tật”.

- Tại khoản 15, Điều 3, Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quyđịnh các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

“Xe chuyên dùng vào các mục đích sauđây:

a) Xe cứu hỏa;

b) Xe cứu thương;

c) Xe chở rác (kể cả xe chở các tạpchất khác trong xử lý vệ sinh, môi trường), xe tưới nước, rửa đường (kể cả xehút rác, hút bụi vệ sinh đường sá);

d) Xe chuyên dùng cho thương binh,bệnh binh, người tàn tật đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, ngườitàn tật.

Xe chuyên dùng nêu tại khoản này(15) là xe có lắp đặt các thiết bị đồng bộ chuyên dùng, như: bồn chuyên dùngchứa nước hoặc hóa chất và vòi phun (đối với xe cứu hỏa, xe rửa đường), băngca, còi ủ (đối với xe cứu thương), thùng ép rác hoặc các bộ phận cần cẩu, máycẩu, xúc rác (đối với xe chở rác), xe 3 bánh gắn máy (đối với xe chuyên dùngcho thương binh, bệnh binh, người tàn tật).

Trường hợp các xe chuyên dùng này đãđược cải tạo thành các xe không chuyên dùng như: xe vận tải hàng hóa, xe vậntải hành khách, xe ô tô con, xe mô tô 2 bánh các loại, không phân biệt đốitượng và mục đích sử dụng, đều phải nộp lệ phí trước bạ”.

- Tại Khoản 5, Điều 7, Thông tư số68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quyđịnh mức thu lệ phí trước bạ:

“5. Xe ô tô (kể cả khung, tổng thànhmáy của xe ô tô) mức thu như sau:

5.1. Xe ô tô chở người dưới 10 chỗngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% (mười phần trăm) đến15% (mười lăm phần trăm). Trong đó:

a) Số chỗ ngồi trên xe ô tô được xácđịnh theo thiết kế của nhà sản xuất.

b) Xe ô tô chở người dưới 10 chỗngồi kể cả lái xe (sau đây gọi là xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi) không bao gồm: xelam; xe ô tô thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng hóa.

c) Căn cứ quy định về tỷ lệ thu lệphí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 80/2008/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao cho cơ quanchức năng xây dựng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ cụ thể để trình Hội đồng nhân dâncấp tỉnh quyết định cụ thể tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10chỗ ngồi cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

5.2. Đối với xe ô tô (kể cả rơ moóc,sơ mi rơ moóc) khác, không phải là xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi theo quy định tạiđiểm 5.1 khoản này và không phải là xe chuyên dùng thuộc các trường hợp khôngphải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 7 và khoản 15 Điều 3 Thông tưnày thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: 2% (hai phần trăm)”.

- Tại Chương 87, Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất củabiểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế quy định các mặt hàng mã 8705 là xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loạiđược thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa.

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp xe ô tô LANDROVER, mã số hàng hóa của Chi cục Bảo vệ môi trường – tỉnhThanh Hóa theo tờ khai nhập khẩu số 9555/NK /T03G ngày 18/6/2010 Hải quan thuthuế nhập khẩu mức thuế 5% xếp vào nhóm xe chuyên dùng nhưng không thuộc cáctrường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 7 và khoản 15Điều 3 Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềlệ phí trước bạ thì thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 2%.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi cục Bảovệ môi trường – tỉnh Thanh Hóa được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai