VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4022/VPCP-KTTH
V/v phương án xử lý hàng tạm nhập tái xuất tồn đọng tại các cảng, cửa khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tạicông văn số 3843/BCT-XNK ngày 04 tháng 5 năm 2013, của Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Ninh tại công văn số 1706/UBND-TM1 ngày 11 tháng 4 năm 2013, ý kiến cácBộ liên quan về phương án xử lý đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuấttồn đọng tại các cảng, cửa khẩu; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ CôngThương tại công văn số 3843/BCT-XNK ngày 04 tháng 5 năm 2013 về phương án xử lýđối với hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm ngừng kinhdoanh tạm nhập tái xuất tồn đọng tại các cảng, cửa khẩu. Giao Bộ trưởng Bộ CôngThương hướng dẫn thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ; khôngđể xảy ra việc lợi dụng để đưa hàng tạm nhập tái xuất vào tiêu thụ trong nước;tuân thủ đúng pháp luật và đây là lần cuối cùng phải xử lý hàng tạm nhập tái xuấtnày.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng