VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4023/VPCP-KTTH
V/v tình hình và giải pháp tiêu thụ lúa, gạo

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Xét báo cáo, kiến nghị của Ủy bannhân dân tỉnh An Giang tại công văn số 490/UBND-TH ngày 07 tháng 5 năm 2013,của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tại công văn số 201/CV /HHLTVN ngày 07 tháng5 năm 2013 và của Bộ Công Thương tại công văn số 385/BCT-XNK ngày 13 tháng 5năm 2013 về tình hình và các giải pháp tiêu thụ lúa, gạo; thay mặt Thủ tướngChính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ: Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Công Thương, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét,xử lý theo thẩm quyền đối với các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giangvà VFA tại các công văn nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

a) Khẩn trương hoàn thiện, báo cáoThủ tướng Chính phủ Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa, gạo theo đúng chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Vănphòng Chính phủ;

b) Nắm chắc diễn biến tình hìnhtiêu thụ lúa, gạo vụ Hè Thu năm 2013 để kịp thời có giải pháp bảo đảm tiêu thụkịp thời;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ CôngThương, VFA đánh giá việc xây dựng, phát triển thương hiệu gạo xuất khẩu củaViệt Nam thời gian vừa qua, kiến nghị các giải pháp phát triển thương hiệu gạoxuất khẩu của Việt Nam thời gian tới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện.

(Công văn số 490/UBND-TH ngày 07tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và công văn số 201/CV/HHLTVNngày 07 tháng 5 năm 2013 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam sao gửi kèm theo)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- UBND tỉnh An Giang;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng