BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4024/BHXH-CSYT
V/v thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng tỉnh ngoài đăng ký

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, TP trựcthuộc Trung ương

Ngày 10/7/2008, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 2144/BHXH-GĐYT về việc giải quyết vướng mắc KCB BHYT tại Hội nghị giao ban BHYTnăm 2008, theo đó đối tượng có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu ở tỉnh khác chỉđược đăng ký từ tuyến huyện và tương đương trở xuống. Hiện nay, Bảo hiểm xã hộicác tỉnh, TP trực thuộc Trung ương vẫn đang thông báo các cơ sở đăng ký KCB banđầu thuộc tuyến tỉnh và tương đương cho tỉnh bạn. Vì vậy, đề nghị Bảo hiểm xãhội các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tại công văn trên, cụthể như sau:

- Thông báo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có đăng ký khámchữa bệnh ban đầu cho tỉnh ngoài từ tuyến huyện và tương đương trở xuống.

- Chỉ phát hành thẻ đăng ký KCB ban đầu tại tỉnh khác từ cơsở KCB tuyến huyện và tương đương trở xuống.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Lưu VT, CSYT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CS BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Ngọc Báu