BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4024 /BYT-KH-TC
V/v: góp ý dự thảo Luật Quy hoạch

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Y tế nhận được văn bản số 910/BKHĐT-QLQH ngày 12/2/2015về việc góp ý dự thảo Luật Quy hoạch. Bộ Y tế có ý kiến như sau:

I. Về việc thực hiện công tác Quy hoạch trong ngành y tế:

A. Hệ thống hóa hệ thống Quy hoạch của Ngành y tế:

Theo quy định hiện hành, Bộ Y tế đã trình, phê duyệtvà thực hiện các quy hoạch sau đây:

1. Quy hoạch thực hiện theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số92/2006/NĐ-CP ) và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006:

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế ViệtNam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 phê duyệt tại Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ (hiện nay Bộ Y tế đangtrình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch tổng thể phát triển Ngành y tế thaythế Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ).

- Quy hoạch phát triểnmạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020phê duyệt tại Quyết định 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/2/2008 của Thủ tướngChính phủ.

- Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm2020 và định hướng đến năm 2030 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Hệ thống quy hoạch chuyên ngành:

a. Về Khám, chữa bệnh:

+ Quy hoạch mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh (KBCB)theo Luật KBCB (tiết 4 điều 82 Luật KBCB quy định thẩm quyền phê duyệt quy hoạchhệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống cơsở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộtrưởng Bộ Quốc phòng;

- Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạchhệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của địa phương theo đề nghị của Giám đốc SởY tế.

+ Các quy hoạch thực hiện theo Luật KBCB do Bộ Y tếphê duyệt gồm:

- Quy hoạch phát triển mạng lưới phòng, chống lao vàbệnh phổi giai đoạn từ 2011 đến 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 2537/QĐ-BYT ngày 5/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

- Các quy hoạch mạng lưới KCB chuyên ngành khác đangxây dựng (đột quỵ, huyết học truyền máu, sản nhi…).

- Quy hoạch mạng lưới phòng chống ung thư giai đoạn2009-2020 (phê duyệt tại Quyết định số 4595/QĐ-BYT ngày 21/11/2009 của Bộ trưởngBộ Y tế).

- Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạtrong y tế đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 04/11/2011 (thực hiện nhiệm vụ quy hoạch nêu tại Quyết định 957/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ứng dụngnăng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020).

b. Về Lĩnh vực Dược:

+ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2015 quy định:Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về địa bàn được mở cơ sở bán lẻ thuốc theo các hìnhthức quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp và tủ thuốc của trạm y tếphù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thực trạng đội ngũ cán bộ y tế và nhu cầukhám, chữa bệnh của nhân dân trong từng giai đoạn.

+ Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốcgia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm2030 theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ"(Quyết định số 2614/QĐ-BYT ngày 16/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế):

- Định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp Dược ViệtNam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống phân phốithuốc giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Văn bản hướng dẫn tổ chức và quy hoạch phát triểncác trung tâm phân phối thuốc hiện đại tại các vùng kinh tế xã hội.

- Dự án xây dựng 05 trung tâm phân phối thuốc tại miềnnúi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

- Định hướng quy hoạch các Trung tâm nghiên cứu sinhkhả dụng và đánh giá tương đương sinh học của thuốc (BA/BE) cần cho nhu cầu thịtrường….

c. Lĩnh vực Giám định pháp y tâm thần:

- Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày20/6/2012; Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

- Quy hoạch mạng lưới các tổ chức pháp y tâm thần đếnnăm 2020 (QĐ số 5151/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

d. Lĩnh vực Đào tạo, nhân lực y tế:

- Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn2011- 2020 (có nội dung phát triển nhân lực y tế) phê duyệt theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quy hoạch trường đại học, cao đẳng y tế: thực hiệntheo Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/06/2013 về việc điều chỉnh Quy hoạchmạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020.

- Quyết định số 816/QĐ-BYT ngày 16/3/2012 phê duyệt“Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020.

e. Môi trường y tế:

- Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tếnguy hại đến năm 2025 phê duyệt tại quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 8/12/2012 của Thủ tướng Chínhphủ.

f. An toàn vệ sinh thực phẩm:

- Điều 62 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày17/6/2010 quy định: Bộ Y tế chủ trì xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩmquyền ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia, quy hoạch tổng thể vềan toàn thực phẩm.

- Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩmtuyến tỉnh đến năm 2015 (có các nội dung quy hoạch).

g. Y dược học cổ truyền

- Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủtướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dượccổ truyền Việt Nam đến năm 2020 (có các nội dung có tính quy hoạch).

- Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổtruyền toàn quốc giai đoạn 2014- 2025.

h) Bảo hiểm y tế:

- Quy hoạch tổng thể phát triển bảo hiểm y tế (theo điều6 Luật Bảo hiểm số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008).

3.Các địa phương: UBND tỉnh phê duyệt:

- Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp y tế địaphương.

- Quy hoạch mạng lưới y tế địa phương.

4. Các đơn vị của Bộ Y tế:

- Quy hoạch tổng thể phát triển của đơn vị do Bộ Y tếphê duyệt.

B. Đánh giá chung:

1. Mặt được:

- Tuân thủ quy định về quy hoạch. Các quy hoạch làcông cụ để thực hiện công tác quản lý nhà nước và đầu tư.

- Một số dự án xuất phát từ thực tiễn - không có quyhoạch đi trước, sau đều được chỉ đạo bổ sung quy hoạch.

2. Mặt còn hạn chế:

a. Chất lượng quy hoạch:

- Chưa chú ý đến phân bố theo không gian (không có bảnđồ quy hoạch kèm theo).

- Thẩm quyền: Bộ Y tế ban hành văn bản phê duyệt theoquyết định- áp dụng ở các địa phương.

- Nội dung các quy hoạch mang tính chất định hướngphát triển- không kèm yêu cầu về nguồn vốn và phân bố.

- Nhiều quy hoạch, Luật chuyên ngành có quy định vềquy hoạch.

- Còn chồng chéo khái niệm giữa: Chiến lược, Quy hoạchphát triển, Quy hoạch; Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch phát triển.

b. Số lượng quy hoạch:

- Số lượng quy hoạch nhiều; nhiều cấp lập Quy hoạch.

- Các nội dung có tính quy hoạch nằm ở nhiều văn bảnkhác nhau (Luật, Nghị định, Đề án, Chương trình/Kế hoạch hành động).

c. Trình tự lập quy hoạch chưa thống nhất, các quy hoạchchuyên ngành đều do Vụ, Cục chuyên ngành lập. Chưa có kiểm tra, đánh giá, chếtài đối với thực hiện Quy hoạch.

d. Kinh phí đảm bảo thực hiện Quy hoạch: thường khôngcó tính toán nguồn vốn thực hiện mà phụ thuộc vào các Dự án hoặc Đề án cụ thể.

e. Về theo dõi thực hiện quy hoạch: Chưa được theodõi, giám sát chặt chẽ nên kết quả thực hiện quy hoạch chưa cao.

II. Một số góp ý dự thảo Luật Quy hoạch:

1. Bộ Y tế đánh giá cao quan điểm xây dựng Luật Quyhoạch và về cơ bản đồng tình với Dự thảo Luật kèm theo Báo cáo thuyết minh.

2. Một số góp ý cụ thể:

- Về cơ bản, bố cục của Dự án Luật đã bảo đảm tínhlogic về hình thức nhưng về mặt nội dung chưa thực sự logic, cụ thể:

+ Chương I là chương quy định chung theo đó các quy địnhtại chương này cần phải bao quát và xuyên suốt nội dung dự án Luật. Tuy nhiên,trong nội dung của Chương I hiện đang có một số nội dung thuộc các chương khácnhư nội dung quy định về đánh giá môi trường chiến lược trong luật quy hoạch làmột trong các hoạt động của tổ chức lập quy hoạch hay quy định về hệ thống quyhoạch về bản chất là các hình thức quy hoạch (theo Bộ Y tế nội dung này thuộc vềChương II về Lập quy hoạch).

- Về nội dung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

+ Đề nghị nêu rõ Luật này quy định về loại hình,trình tự, thẩm quyền, yêu cầu và các hoạt động liên quan đến Quy hoạch. Bên cạnhđó, Điều 7 quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và nội dungcủa điều này được cụ thể hóa tại các Chương II và III. Do đây là một trong cácnội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật, vì vậy đề nghị được chỉnh lý đưavào nội dung của Điều 1.

+ Các quy định phạm vi điều chỉnh củaDự án Luật hiện đang vừa quy định mang tính chung lại vừa có quy định mang tínhcụ thể. Do vậy, đề nghị cân nhắc thiết kế theo hướng liệt kê nội dung được quyđịnh trong Dự án Luật.

+ Đề nghị làm rõ Quy hoạch sẽ áp dụngcho lĩnh vực đầu tư công (hoặc các hoạt động kinh tế - xã hội bắt buộc phải cóquy hoạch), còn các lĩnh vực khác hoạt động theo kinh tế thị trường và/hoặckinh doanh có điều kiện.

- Về thuật ngữ: Bộ Y tế thống nhất cầncó giải thích thuật ngữ Quy hoạch để hiểu nhất quán trong Luật. Tuy nhiên, dựthảo nêu: “Quy hoạch là định hướng sắp xếp, phân bố không gian các hoạt độngkinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường để sử dụng có hiệu quả các nguồnlực hữu hạn của đất nước…” (tiết 1, Điều 4, dự thảo). Từ “hoạt động” có nghĩahơi hẹp, đề nghị nghiên cứu có các từ có nghĩa phổ quát hơn như “hoạt động,lĩnh vực, cơ sở”.

- Để tránh khuynh hướng có quá nhiềuquy hoạch, Luật cần nêu các hoạt động, lĩnh vực, cơ sở… nào cần có quy hoạch vàthẩm quyền quyết định chủ trương lập quy hoạch. Các loại quy hoạch: quốc gia,vùng, cấp tỉnh, ngành quốc gia mới chỉ dựa trên cấp quản lý và khu vực ảnh hưởngnhưng dễ hiểu lầm: đề nghị chỉ rõ Quy hoạch nào là quốc gia; tránh trường hợp lạmdụng đặt ra quy hoạch.

- Điều 5 quy định về các nguyên tắccơ bản của Quy hoạch, tuy nhiên các nguyên tắc này chưa được thể hiện trong cácquy định về lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch.

- Về thời kỳ quy hoạch (Điều 7): Thờikỳ quy hoạch cần ổn định, tránh việc quy hoạch sau xóa bỏ quy hoạch trước. Do vậy,quy hoạch cần có tầm nhìn dài hạn nhưng tối thiểu không dưới 10 năm. Luật nênyêu cầu định kỳ hoặc đột xuất cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy trìnhđể phù hợp thực tiễn.

- Đề nghị nêu rõ quyền, nghĩa vụ,trách nhiệm của Cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Quy hoạch.

- Về công khai quy hoạch: cần quy địnhrõ việc công khai các Quy hoạch ngay từ khi lập đồ án quy hoạch, nhất là cácquy hoạch có tác động đến kinh tế - xã hội như: Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạchxây dựng để nhân dân có ý kiến, tham gia giám sát việc tuân thủ quy hoạch.

- Góp ý Điều 64: Đề nghị Ban soạn thảonên bỏ vì sẽ phải lập các chương trình phát triển theo quy hoạch theo tên đã địnhdanh.

- Điều 68 về điều khoản chuyển tiếp:Luật về Quy hoạch này không phủ định các Quy hoạch đã lập nhưng cần quy định việcxem xét, rà soát, phê duyệt lại hoặc tích hợp trong quy hoạch chung lớn hơn.

- Đề nghị bổ sung phụ lục 1 một sốdanh mục, điều khoản liên quan đến Y tế sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

- Đề nghị Quy định rõ các Bộ, UBNDcác tỉnh phải chỉ định rõ cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm định và trình phê duyệtQuy hoạch.

- Dự án Luật có quy định về việc phảicó ý kiến của các Bộ, ngành trước khai phê duyệt Quy hoạch cấp tỉnh nhưng chưacó quy định liên quan đến cơ chế giải quyết trong các trường hợp sau:

+ Nếu các Bộ không nhất trí với quyhoạch cấp tỉnh nhưng tỉnh vẫn muốn giữa quy hoạch theo chủ trương phát triển củađịa phương thì sẽ giải quyết như thế nào?

+ Nếu quy hoạch cấp tỉnh được phêduyệt trước khi có quy hoạch ngành hoặc vùng thì cơ chế giải quyết các vấn đềkhông đồng nhất giữa các quy hoạch sẽ được thực hiện như thế nào (theo quy địnhvề điều chỉnh quy hoạch thì việc rà soát, điều chỉnh được thực hiện theo định kỳ5 năm nhưng không có quy định cho phép điều chỉnh ngay sau có sự thay đổi). Bêncạnh đó, khoản 4 Điều 34 Dự án Luật cũng chỉ cho phép điều chỉnh khi có sự điềuchỉnh quy hoạch ở cấp cao hơn chứ không đề cập đến điều chỉnh quy hoạch khichưa có sự thống nhất với quy hoạch cấp cao hơn hơn mới ban hành.

III. Về đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng giải quyết các quy hoạchthuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (nêu tạicuộc họp của Bộ KHĐT và Bộ Y tế ngày 21/5/2015):

Nhất trí hướng tích hợp các quy hoạch.Tại cấp độ Ngành, nhất trí hướng đề nghị hợp nhất Quy hoạch tổng thể phát triểnhệ thống y tế Việt Nam, Quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh và các quy hoạch mạnglưới KCB chuyên ngành. Tuy nhiên tên gọi theo dự kiến ”Quy hoạch hệ thống kết cấuhạ tầng y tế quốc gia” chưa thực sự phù hợp. Bộ Y tế đề nghị giữ tên gọi Quy hoạchtổng thể phát triển và mạng lưới hệ thống y tế Việt Nam.

Đối với tuyến tỉnh: Đề nghị gọi làchung Quy hoạch mạng lưới y tế địa phương. Quy hoạch này phải phù hợp với Chiếnlược công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân; Quy hoạch tổng thểphát triển và mạng lưới hệ thống y tế Việt Nam.

Đối với quy hoạch tổng thể phát triểnBHYT: nhất trí hướng không lập quy hoạch tổng thể và thực hiện theo Quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ về lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

Đối với các quy hoạch sản phẩm, loạihình dựa trên quy luật cung- cầu, quy luật giá trị và cạnh tranh, nhà nướckhông nên lập quy hoạch và quản lý bằng điều kiện, tiêu chuẩn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế, đề nghị Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tổng hợp, hoàn chỉnh Dự án Luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VPB; TTrB;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến