VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4025/VPCT-QHQT
V/v kết quả vụ kiện bán phá giá bật lửa gas sang Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Thương mại
- Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam

Xét báo cáo của Bộ Thương mại (công văn số 3373/TM-CATBD ngày 28 tháng 7 năm 2003) về kết quả vụ Hàn Quốc kiện Việt Nam bán phá giá bật lửa gas, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Bộ Thương mại chủ trì cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu kinh nghiệm xử lý vụ kiện nói trên để áp dụng cho các trường hợp tương tự có thể xảy ra.

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có biện pháp kiểm tra chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hoá xuất khẩu, để phòng hàng hoá nước ngoài mạo nhận xuất xứ của Việt Nam để xuất đi các nước khác, gây thiệt hại cho lợi ích của các nhà sản xuất của Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao