BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4028/LĐTBXH-TCCB
V/v thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Kínhgửi: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất

Ngày 16/6/2015, Trường Cao đẳng nghềKỹ thuật công nghệ Dung Quất có Tờ trình số 20/TTr-CĐN xin chủ trương xét thayđi chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sang giảngviên đối với viên chức. Căn cứ các quy định về chức danh nghề nghiệp viên chứcgiảng dạy trong các cơ sở giáo dục cao đẳng công lập, quy định về thay đi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, Bộ có ý kiến như sau:

1. Trường thực hiện rà soát, bố trí sắpxếp đội ngũ viên chức trong đó có viên chức giảng dạy theo vị trí việc làm trêncơ sở yêu cầu nhiệm vụ; ở vị trí việc làm nào phải đáp ứng đủ tiêu chun của chức danh nghề nghiệp tương ứng.

2. Đồng ý để Trường Cao đẳng nghề Kỹthuật công nghệ Dung Quất tổ chức xét chuyn chức danh nghềnghiệp đối với viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học (mãsố 15.113) và tương đương sang chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) - mãsố V.07.01.03; đối với viên chức đang giữ chức danh nghềnghiệp giáo viên trung học cao cấp (mã số 15.112) và tương đương sang chức danhnghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) - mã số V.07.01.02đảm bảo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Viên chức.

3. Quy trình thực hiện:

a) Căn cứ quy định tại khoản2 Điều 31 Luật Viên chức, việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viênchức thực hiện thông qua xét theo nguyên tắc bình đng,công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, Bộ giao Thủ trưởng đơn vịthành lập Hội đồng xét chuyn chức danh nghề nghiệp củađơn vị, 05 hoặc 07 thành viên, gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng PhòngT chức cán bộ;

- Các ủy viên: Trưởng các Phòng, Khoatrực tiếp sử dụng viên chức;

- Thư ký Hội đồng: Chuyên viên PhòngT chức cán bộ được giao nhiệm vụ phụ trách công tác chứcdanh nghề nghiệp.

b) Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyềnhạn: Xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng củaviên chức; kim tra, sát hạch về hiubiết chuyên môn nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghềnghiệp giảng viên bằng hình thức thực hành và báo cáo Thủ trưởng đơn vị kết quảkiểm tra, sát hạch. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập th, biu quyết theo đa số.

c) Thủ trưởng đơn vị báo cáo Bộ xemxét phê duyệt kết quả xét chuyn chức danh nghề nghiệp đốivới viên chức. Hồ sơ trình Bộ gồm:

- Văn bản báo cáo quá trình tchức thực hiện xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (kèmtheo danh sách và phương án xếp lương từng trường hợp theo quy định tại Thông tưsố 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch,chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và có chữ ký của tất cả cácthành viên);

- Quyết định thành lập Hội đồng vàBiên bản của Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp (trong đó nêu rõ ý kiếncủa các thành viên Hội đồng; nội dung và kết quả kiểm tra, sát hạch về văn bằng,chứng chỉ, trình độ chuyên môn, ...);

- Hồ sơ cá nhân của từng viên chức(sơ yếu lý lịch theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNVngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ; văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chứcdanh nghề nghiệp dự kiến được b nhiệm; Quyết định tuyn dụng viên chức; các Quyết định nâng bậc lương; bản nhận xét, đánh giácủa Trưởng khoa, phòng nơi viên chức đang công tác; bản photo S bảo him xã hội,..)

d) Căn cứ phê duyệt của Bộ, Thủ trưởngđơn vị quyết định thay đổi chức danh nghề nghiệp và ký phụ lục hợp đồng làm việcđối với viên chức theo quy định.

4. Đối với đề nghị chuyển từ ngạchnhân viên kỹ thuật (mã số 01.007) sang nhân viên (mã số 01.005), hiện chưa cóhướng dẫn b nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch nhânviên, vì vậy, Trường sẽ thực hiện chuyển ngạch sau khi có hướng dẫn cụ thể củaBộ Nội vụ.

Bộ thông báo đTrường Cao đng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất thực hiệntheo quy định và báo cáo Bộ xem xét, phê duyệt./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huỳnh Văn Tí (để b/c);
- Lưu VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí