BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4028/TCHQ-KTTT

V/v thực hiện hướng dẫn về chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng Cục Hải quan nhận được nhiều phản ánh của hải quan địa phương cũng như doanh nghiệp về vướng mắc trong chứng từ thanh toán hàng nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu để làm thủ tục thanh khoản (hoàn thuế), vướng mắc này cũng tương tự đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất thuế GTGT 0%. Sau khi nghiên cứu trao đổi với Ngân hàng Nhà nước, ngày 12/8/2003 Bộ Tài chính đã có công văn số 8282 TC/TCT ngày 12/8/2003 hướng dẫn cụ thể về chứng từ thanh toán đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và chứng từ trong việc xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu (công văn này đã được gửi đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố). Để thực hiện đúng công văn này, Tổng Cục Hải quan lưu ý một số điểm để các đơn vị thực hiện thống nhất như sau:

1) Công văn số 8282 TC/TCT ngày 12/8/2003 áp dụng chung cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% và việc hoàn thuế đối với loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu.

2) Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phổ biến rộng rãi nội dung công văn để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

3) Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lên kế hoạch cụ thể và có công văn thông báo cho từng doanh nghiệp có các lô hàng nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu chưa thanh khoản (hoàn thuế) được do vướng mắc về chứng từ, đến cơ quan Hải quan để giải quyết từng trường hợp theo hướng dẫn quy định tại công văn số 8282 TC/TCT nêu trên.

4) Trong quá trình thực hiện yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải xem xét kỹ từng trường hợp để xử lý cụ thể chính xác. Trường hợp vướng mắc nào chưa được hướng dẫn tại các văn bản hiện hành và công văn số 8282 TC/TCT nêu trên thì chưa xem xét hoàn (thanh khoản) thuế. Báo cáo về Tổng cục những vướng mắc còn tồn tại để Tổng cục tiếp tục báo cáo Bộ xử lý tiếp.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng