UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4028/UBND-NC
Về phối hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự trong các hoạt động mit tinh, lễ hội, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, triển lãm hội chợ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở-Ngành thành phố
- Chủ tịch UBND các Quận-Huyện
- Ban quản lý các KCX-KXN thành phố

Xét đề nghị của Công an thành phố tại Công văn số 08/CATP (PV11) ngày 16 tháng 02 năm 2006, về phối hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự trong các lễ hội được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1- Giao Công an thành phố chịu trách nhiệm tổ chức phương án bảo vệ an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cho các hoạt động mít tinh và lễ hội lớn do Trung ương hoặc Thành phố tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoặc lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đến dự.

Riêng các hoạt động lễ hội khác do các sở, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn thành phố phải lập phương án và tự tổ chức lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vi hoạt động theo Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ, quy định về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ áp dụng đối với các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức, đơn vị kinh tế thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là cơ quan, doanh nghiệp). Công an thành phố có trách nhiệm tăng cường các mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ để bảo vệ an ninh trật tự chung và điều hòa không để ùn tắc giao thông khu vực lễ hội.

2- Khi các sở, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp muốn tổ chức lễ hội nơi công cộng trên địa bàn trung tâm quận 1 phải xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố chỉ xem xét, chấp thuận đối với các đề nghị của sở, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp nào có kế hoạch bảo vệ tốt an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho lễ hội, kèm cả phương án xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp như cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn.

Ủy ban nhân dân thành phố không xem xét đối với trường hợp tổ chức nhiều lễ hội trong cùng một thời điểm trên cùng một địa bàn, nhất là khu vực trung tâm thành phố.

3- Giao Công an thành phố phối hợp Sở Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố, bảo đảm thống nhất và an toàn/./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQTP và các đoàn thể;
- Viện KS-TAND thành phố;
- Các cơ quan Báo-Đài/TP;
- VPHĐ-UB: CPVP; Các Tổ NCTH;
-Lưu (NC/P)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài