CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 403/CP-QHQT
V/v gia hạn Hiệp định dự án “Hỗ trợ Bộ GDĐT” do EC tài trợ

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1739 BKH/KTĐN ngày 28/3/2003) và của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 2305/QHQT ngày 20/3/2003) về việc gia hạn Hiệp định dự án “Hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo” do EC tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn Hiệp định Tài chính dự án “Hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo” do Cộng đồng Châu Âu - EC tài trợ đến 4/4/2004. Phê duyệt điều chỉnh hoạt động và các dòng ngân sách của dự án như nội dung nêu tại công văn số 1739 BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Uỷ quyền một đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ ký Phụ lục sửa đổi số 2 của Hiệp định Tài chính với phía EC./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm