TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/CT-TTHT
V/v : hóa đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH sản xuất – thương mại Liên Hiệp
Địa chỉ: Lô 2-4, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân
Mã số thuế: 0301984572

Trả lời văn bảnsố 38/LH /CV ngày 25/12/2013 của Công ty về hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tưsố 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2.5Phụ lục 4 quy định:

Hàng hoá, dịchvụ áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàngthì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành chokhách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc giảm giá bán, chiết khấuthương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền giảmgiá, chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hànghoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảmgiá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấuhàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điềuchỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán vàbên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng:

“…

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồithường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thảivà các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơsở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty bán hàng có chiếtkhấu thương mại, giảm giá thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán là giá đã giảm, giáđã chiết khấu; đối với khoản chiết khấu thanh toán thì không giảm trừ trên hóađơn mà lập chứng từ thu chi theo hướng dẫn tại Thông tư 64/2013/TT-BTC nêutrên.

Trường hợp Công ty chi tiền hỗ trợ chokhách hàng, nếu không kèm theo điều kiện cung cấp dịch vụ thì Công ty lập chứngtừ chi, bên nhận hỗ trợ lập chứng từ thu tiền; nếu có kèm theo điều kiện vềcung cấp dịch vụ, hàng hóa thì bên nhận hỗ trợ phải lập hóa đơn theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
3650-337535-Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga