UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 403/SGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn thực hiện kinh phí xét tốt nghiệp THCS và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Ninh Bình, ngày 07 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Các Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD &ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chếxét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐTngày 06/3/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổthông;

Căn cứ Công văn số 2223/BGDĐT-KTKĐCLGDngày 13/4/2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trunghọc phổ thông năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định tạm thờivề nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàngcâu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thiOlympic Quốc tế và khu vực; Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của UBNDtỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh, bổ sung mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT;Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnhQuyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UB ngày 25/4/2002 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc mức thu một số khoảnphục vụ các kỳ thi ngành Giáo dục & Đào tạo năm 2002 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơnvị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 về việchướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ;

Để thống nhất thực hiệnchung toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình hướng dẫn thực hiện kinh phíxét tốt nghiệp THCS và kinh phí kỳ thi tốt nghiệp THPT, GDTX năm 2012 (goi tắtlà kỳ thi tốt nghiệp THPT), như sau:

I. Qui định chung:

1. Không thu lệ phí thitốt nghiệp, lệ phí xét tốt nghiệp đối với các cấp học phổ thông và bổ túc văn hóa.

Toàn bộ kinh phí tổ chứckỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp (đối với THCS), và kinh phí chi in ấncác loại giấy chứng nhận, tiền làm bằng tốt nghiệp, giấy thi, đề thi, văn phòngphẩm, phiếu trả lời trắc nghiệm… được dự toán chi trong ngân sách nhà nước hàngnăm và nguồn thu học phí.

Riêng đối với các trườngDân lập: Kinh phí chi cho kỳ thi tốt nghiệp được cân đối trong nguồn thu họcphí hàng năm của đơn vị. Các đơn vị cần tính toán các khoản chi phí cần thiếtphục vụ kỳ thi trên cơ sở các văn bản quy định đối với một số khoản chi nhưgiấy thi, tiền làm bằng tốt nghiệp, kinh phí phục vụ hội đồng coi thi… để thutừ học sinh (trong khoản thu học phí hàng năm) ở mức hợp lý để đủ chi phí cầnthiết cho các công việc nêu trên.

2. Ngoài qui định trên,các đơn vị được thu một số khoản phục vụ kỳ thi theo Quyết định số 637/QĐ-UB ngày 25/4/2002 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc mức thu một số khoản phục vụ cáckỳ thi ngành Giáo dục & Đào tạo năm 2002 và các năm tiếp theo.

II. Qui định cụ thể:

1. Về thu:

Mức thu Lệ phí thi đốivới thí sinh tự do thực hiện theo Quyết định số 637/QĐ-UB ngày 25/4/2002 củaUBND tỉnh Ninh Bình, cụ thể:

- Học sinh THPT, GDTX:50.000đ/ học sinh;

- Thí sinh là cán bộcông chức và người lao động đăng ký dự thi GDTX: 55.000đ/ thí sinh.

2. Về chi:

a) Chi cho công tác rađề thi và tổ chức thi tốt nghiệp THPT: Thực hiện mức chi theo quy định tại Quyếtđịnh số 1596/QĐ-UBND ngày 05/7/2007; Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 01/6/2009;Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình;

b) Chi cho công tác xéttốt nghiệp Trung học cơ sở và Bổ túc trung học cơ sở: Thực hiện chi theo địnhmức chi tiêu nội bộ do đơn vị xây dựng trong năm.

c) Chi sao in đề thiphát cho từng thí sinh dự thi tốt nghiệp, tiền làm bằng tốt nghiệp cho họcsinh, tiền mua phiếu trả lời trắc nghiệm, tiền văn phòng phẩm để in các loạibảng ghi tên, bảng ghi điểm, danh sách… phục vụ các hội đồng coi thi làm tại SởGiáo dục và Đào tạo được lấy trong nguồn thu học phí tại các đơn vị (riêngtrường THPT Dân tộc Nội trú lấy trong nguồn kinh phí NSNN cấp) và được thựchiện như sau:

* Đối với các trường Trunghọc phổ thông (bao gồm hệ công lập, ngoài công lập); các Trung tâm Giáo dụcthường xuyên: Các đơn vị nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo theo mức sau:

- Tiền sao in đề thi 06môn, tiền văn phòng phẩm để in các bảng ghi tên, bảng ghi điểm, danh sách… phụcvụ các Hội đồng coi thi (làm tại Sở Giáo dục và Đào tạo): 13.500 đồng/01 họcsinh;

- Tiền làm bằng tốtnghiệp: 8.500 đồng/01 chiếc;

- Tiền phiếu trả lờitrắc nghiệm: 1.200 đồng/01 tờ.

* Đối với các trường Trunghọc cơ sở: Các đơn vị nộp tiền làm bằng tốt nghiệp với mức 8.500 đồng/chiếc vềPhòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các Phòng Giáo dục vàĐào tạo trích nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo số tiền là 6.800 đồng/chiếc (chimua phôi bằng, sắp xếp, phân loại, đóng số hiệu bằng và các chi phí khác liênquan đến việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho học sinh); còn lại 1.700 đồng/chiếcđể tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để chi cho công tác làm bằng tốt nghiệp chohọc sinh hệ THCS (chi viết bằng, sơ duyệt, đóng dấu, trả bằng cho học sinh vàlàm các công việc khác liên quan đến việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho họcsinh).

* Thời gian các đơn vịnộp kinh phí trên về Sở Giáo dục & Đào tạo (nộp tiền mặt tại phòng Kếhoạch - Tài chính Sở GD&ĐT hoặc chuyển tiền về Sở GD&ĐT tại Kho bạc cáchuyện, thị xã, thành phố qua số tài khoản 932.010.000.015 Kho bạc Nhà nước tỉnhNinh Bình) như sau:

- Đối với tiền sao in đềthi, tiền phiếu trả lời trắc nghiệm, tiền văn phòng phẩm để in các bảng ghitên, bảng ghi điểm, danh sách… phục vụ các Hội đồng coi thi (làm tại Sở Giáodục và Đào tạo): Nộp trước ngày 15 tháng 5 năm 2012;

- Đối với tiền bằng tốtnghiệp: Các đơn vị nộp ngay sau khi có kết quả đỗ tốt nghiệp (nộp trước ngày18/7/2012).

3. Về kinh phí tổ chứckỳ thi tốt nghiệp THPT.

a) Kinh phí tổ chức kỳthi tại các Hội đồng coi thi:

Các Hội đồng coi thi căncứ vào Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 05/7/2007; Quyết định số 551/QĐ-UBNDngày 01/6/2009; Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Ninh đểlập dự toán chi kinh phí cho Hội đồng coi thi.

Nếu Hội đồng coi thi có họcsinh từ 02 trường trở lên, thì căn cứ vào dự toán kinh phí chi của Hội đồng coithi, các đơn vị tính toán phân bổ kinh phí cho các trường thành viên trong Hộiđồng coi thi theo số học sinh dự thi. Các trường thành viên trong Hội đồng coi thicó trách nhiệm nộp số kinh phí phải đóng góp cho trường là nơi đặt địa điểm Hộiđồng coi thi, để tổ chức thực hiện kỳ thi.

b) Quyết toán kinh phíchi tại các trường:

- Đối với Hội đồng coithi chỉ có học sinh một trường: Quyết toán chi là toàn bộ các chi phí phục vụkỳ thi theo quy định.

- Đối với Hội đồng coi thicó học sinh từ 02 trường trở lên:

Toàn bộ kinh phí chi choHội đồng coi thi được trường là nơi đặt địa điểm Hội đồng coi thi chịu tráchnhiệm quyết toán và được lập thành tổng quyết toán chi, quyết toán chi đó đượcxác nhận của Hiệu trưởng các trường thành viên trong Hội đồng coi thi, lưu mỗitrường thành viên 01 bản.

Các trường thành viêntrong Hội đồng coi thi thống nhất lập biên bản phân bổ kinh phí thi cho cáctrường thành viên, lưu mỗi trường thành viên 01 bản.

c) Việc lưu chứng từthanh quyết toán chi được thực hiện như sau:

* Đối với Hội đồng coi thichỉ có học sinh một trường:

Tổng quyết toán kinh phíkỳ thi tốt nghiệp THPT gồm toàn bộ các chứng từ chi (bản gốc); các văn bảnhướng dẫn thi; Quyết định thành lập Hội đồng coi thi và các giấy tờ khác cóliên quan đến kỳ thi.

* Đối với Hội đồng coi thicó học sinh từ 02 trường trở lên:

- Đối với trường là nơi đặt địa điểm Hộiđồng coi thi, chứng từ gồm:

+ Tổng quyết toán kinhphí kỳ thi tốt nghiệp THPT của Hội đồng coi thi kèm theo các chứng từ chi (bảngốc); các văn bản hướng dẫn thi; Quyết định thành lập Hội đồng coi thi và cácgiấy tờ khác có liên quan đến kỳ thi.

+ Biên bản phân bổ kinhphí thi cho các trường thành viên trong Hội đồng coi thi.

- Đối với trường thànhviên còn lại trong Hội đồng coi thi, chứng từ gồm:

+ Quyết toán kinh phí kỳthi tốt nghiệp THPT của Hội đồng coi thi (bản có đóng dấu đỏ); kèm theo toàn bộcác chứng từ (bản sao) và các giấy tờ có liên quan đến kỳ thi.

+ Biên bản phân bổ kinhphí thi cho từng trường (bản có đóng dấu đỏ);

+ Phiếu thu tiền đónggóp cho trường là nơi đặt địa điểm của Hội đồng coi thi.

III. Công tác hạch toánkế toán:

1. Kinh phí trích nộp vềSở GD&ĐT:

Các khoản kinh phí phụcvụ kỳ thi đơn vị phải trích nộp về Sở nếu chi từ nguồn thu học phí của đơn vịthì hạch toán qua tài khoản 342 “Thanh toán nội bộ” ghi Nợ TK 342/Có TK 1111.

2. Kinh phí đối với cáctrường:

- Đối với trường là nơiđặt địa điểm của Hội đồng coi thi:

+ Đối với tiền thu đónggóp thi của các trường thành viên trong Hội đồng coi thi: Kinh phí thu hạchtoán Nợ TK 1111/Có TK 3318; kinh phí chi hạch toán Nợ TK 3318/Có TK 1111.

+ Đối với tiền chi tạiđơn vị: Kinh phí chi hạch toán Nợ TK 66121/Có TK 1111.

- Đối với trường thànhviên còn lại trong Hội đồng coi thi:Kinh phí chi hạch toán Nợ TK 66121/Có TK 1111.

Trên đây là hướng dẫnthực hiện kinh phí xét tốt nghiệp THCS và kinh phí kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.Khi có sự thay đổi về nội dung, định mức chi, Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn sửađổi, bổ sung cho phù hợp.

Trong quá trình thựchiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạoNinh Bình (qua phòng Kế hoạch - Tài chính) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (qua Website Sở GD&ĐT);
- Các đ/c Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng: Thanh tra, GDTrH, KT&KĐCLGD; GDCN-GDTX (để phối hợp)
- Lưu VT, KHTC. H/12.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Yến