VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4030/VPCP-TTBC
Về việc ghi hiệu lực VBQPPL và triển khai cơ chế phát ngôn

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Các Vụ, Cục, Trung tâm thuộc Văn Phòng Chính Phủ

1. Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XI, trong đó điều 75 có quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo và các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo hoặc có hiệu lực muộn hơn nếu được quy định tại văn bản đó. Đối với văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, thì văn bản đó có thể quy định ngày có hiệu lực sớm hơn”, ngày 20/03/2003. Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 309/CP-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, quy định rõ về việc ghi rõ thời điểm có hiệu lực của văn bản theo đúng quy định của điều 75 là: “văn bản có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo” và chậm nhất là 2 ngày kể từ ngày ký ban hành phải gửi văn bản đến Văn Phòng Chính Phủ để kịp đăng Công báo.

Từ đó đến nay, về cơ bản, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã thực hiện đúng quy định như tại điều 75 nói trên. Tuy nhiên, vẫn còn có một số văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi: “... có hiệu lực kể từ ngày ký” hoặc quy định thời hạn hiệu lực sớm hơn, trong khi những văn bản này không phải ban hành trong tình trạng khẩn cấp như quy định (ví dụ một số văn bản: Quyết định số 159/2003/QĐ-TTg ngày 04/08/2003 về khoán biên chế và kinh phí năm 2003 của Tổng Cục Hải quan; Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/07/2003 về chế độ phụ cấp đặc thù với ngành Y tế; Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất thực hiện CEPT; Quyết định số 84/2003/QĐ-TTg ngày 05/05/2003 về thí điểm khoán thu chi cho Đài truyền hình Việt Nam; Quyết định số 85/2003/QĐ-TTg ngày 06/05/2003 về thực hiện chế độ tài chính đối với Đài Tiếng nói Việt Nam...).

Để khắc phục tình trạng trên, đề nghị các Vụ, trong quá trình tham gia dự thảo và thẩm định các văn bản để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, cần lưu ý bảo đảm thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của điều 75 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về ghi hiệu lực của văn bản là: “... có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo”. Những trường hợp ghi hiệu lực khác đi so với quy định của điều 75 cần phải được xác định rõ trong tình trạng khẩn cấp theo như quy định của Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp.

2. Ngày 08/08/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 165/203/QĐ-CP ban hành Quy chế về Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định Trung tâm Thông tin báo chí phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát ngôn theo quy định của Quy chế Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, trong Quyết định số 09/2003/QĐ-TTg ngày 07/08/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Văn Phòng Chính Phủ cũng quy định: Trung tâm Thông tin báo chí có nhiệm vụ phối hợp thực hiện cơ chế phát ngôn báo chí của Chính phủ, Văn Phòng Chính Phủ; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP hoặc Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm nhiệm vụ thường xuyên cung cấp thông tin theo quy định của báo chí và nhân dân về hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức hoạt động và quản lý Trang Tin điện tử của Chính phủ trên Internet...

Để Trung tâm Thông tin báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ nói trên, đồng thời để chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tổ chức và quản lý hoạt động của Trang Tin điện tử của Chính phủ trên Internet, đề nghị các Vụ, Cục, Trung tâm thuộc Văn Phòng Chính Phủ, khi phát hành các văn bản do đơn vị soạn thảo, gửi Trung tâm Thông tin báo chí 01 bản, bằng cách ghi tên Trung tâm Thông tin báo chí vào nơi nhận.

Đề nghị các Vụ, Cục, Trung tâm thuộc Văn Phòng Chính Phủ thực hiện nghiêm các yêu cầu trên đây.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản