BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4031/BYT-BH
V/v thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Bảo himxã hội Việt Nam

Phúc đáp Công văn 1896/BHXH-BT ngày 02/6/2014 ca Bo him xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tếcó ý kiến về việc thực hiện bohim y tế cho người dân tộcthiu s tại các thôn đặc biệt khó khăn, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Căn cQuyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc vàmiền núi giai đoạn2012-2015 giao cho y ban dân tộcxây dng danh mục thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộcvùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012- 2015. Vì vậy, căn c đ thựchiện bảo hiểm ytế đối với các đi tượng quy định tại Khoản 14 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế là các văn bn sau:

- Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 ca Thng Chính phvBan hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn:

- Quyết định s 447/QĐ- UBDT ngày 19/9/2013 công nhn thôn khó khăn đặcbiệt khó khăn, xã khu vực I,II, III thuộc vùng dân tộc và miền núigiai đoạn 2012 - 2015;

- Quyết định 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 của y ban Dân tộc phê duyệtdanh sách thôn đặc biệt khó khănvùng dân tộc và min núi vào diện đu tư ca Chương trình 135.

Kính gi Bảohim xã hội Việt Nam đ thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, BH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn